Skip to content

Journey to Become a DevOps - Hành trình để trở thành DevOps

img

Giới thiệu về DevOps

DevOps và ngôn ngữ lập trình

Lập trình với Python

Làm game với Python

Lập trình với GoLang

Kiến thức cơ bản về Linux

Kiến thức về mạng (Network)

Tìm hiểu về điện toán đám mây

Alibaba Cloud

Microsoft Azure

Git

Containers

Kubernetes

Infrastructure as Code - IaC

Ansible - English

CI/CD Pipelines

 • [✔️] 🔄 > Overview: CI/CD Pipelines
 • [✔️] 🔄 > Jenkins là gì?
 • [✔️] 🔄 > [Getting hands on with Jenkins]
 • [✔️] 🔄 > [Building a Jenkins pipeline]
 • [✔️] 🔄 > [Hello World - Jenkinsfile App Pipeline]
 • [✔️] 🔄 > [GitHub Actions Overview]
 • [✔️] 🔄 > [ArgoCD Overview]

Giám sát, quản lý logs và trực quan hóa dữ liệu

 • [✔️] 📈 > [Overview: Monitoring]
 • [✔️] 📈 > [Hands-On Monitoring Tools]
 • [✔️] 📈 > [Overview: Log Management]
 • [✔️] 📈 > [ELK Stack]
 • [✔️] 📈 > [Fluentd & FluentBit]
 • [✔️] 📈 > [EFK Stack]
 • [✔️] 📈 > [Data Visualisation - Grafana]

Lưu trữ & Bảo vệ dữ liệu

 • [✔️] 🗃️ > [Overview: Data Management]
 • [✔️] 🗃️ > [Data Services]
 • [✔️] 🗃️ > [Backup all the platforms]
 • [✔️] 🗃️ > [Hands-On Backup & Recovery]
 • [✔️] 🗃️ > [Application Focused Backups]
 • [✔️] 🗃️ > [Disaster Recovery]
 • [✔️] 🗃️ > [Data & Application Mobility]

Misc

[✔️][Linux] - [✔️][Python] - [✔️][Docker] - [✔️][Kubernetes] - [✔️][Git] - [✔️][Terraform] - [✔️][Ansible] - [✔️] [CI/CD] - [✔️][Jenkins] - [✔️][GitHub] - [✔️][ArgoCD] - [✔️][Nginx]- [✔️][AlibabaCloud]