Skip to content

Go Workspace là gì ?

Go Workspace là một không gian làm việc cho các dự án Go. Nó là một thư mục chứa tất cả các tệp liên quan đến dự án, bao gồm mã, tài liệu và cấu hình. Go Workspace cũng chứa các công cụ và thư viện cần thiết để xây dựng và chạy dự án.

Go Workspace được tạo tự động khi bạn tạo một dự án mới bằng Golang. Bạn cũng có thể tạo Go Workspace theo cách thủ công bằng cách tạo một thư mục mới và sau đó đặt các tệp liên quan đến dự án của mình vào thư mục đó.

Hãy nhớ rằng chúng ta đã chọn các giá trị mặc định khi cài đặt Go và sau đó đã tạo các thư mục Go trong GOPATH mặc định đó nhưng trên thực tế, GOPATH có thể được thay đổi thành bất cứ nơi nào bạn muốn.

Nếu bạn chạy

echo $GOPATH

Đầu ra sẽ tương tự như thế này (tên người dùng có thể sẽ khác):

/home/michael/projects/go
Sau đó, ở đây, chúng ta đã tạo 3 thư mục. src, pkgbin

Go Workspace

src là nơi lưu trữ tất cả các chương trình và dự án Go. Điều này xử lý việc quản lý không gian tên của các gói (packages) cho tất cả các kho lưu trữ (repositories) Go. Ở đây bạn có thể thấy rằng máy trạm của tôi có thư mục Hello cho dự án Hello #DevOps.

Go Workspace

pkg là một tệp lưu trữ của các gói đã hoặc đang được cài đặt trong chương trình. Điều này giúp tăng tốc quá trình biên dịch dựa trên việc các gói được sử dụng có thay đổi hay không.

Go Workspace

bin là nơi lưu trữ tất cả các tệp nhị phân đã được biên dịch.

Go Workspace

Hello #DevOps không phải là một chương trình phức tạp, đây là một ví dụ về chương trình Go phức tạp hơn được lấy từ một tài nguyên tuyệt vời khác GoChronicles

Go Workspace

Bạn cũng có thể đi sâu vào một số chi tiết về lý do và cách tổ chức một dự án Go. Nó cũng đi sâu hơn một chút về các thư mục khác mà chúng ta chưa đề cập đến GoChronicles

Biên dịch & Chạy mã

Chúng ta cũng đã giới thiệu sơ qua về việc biên dịch mã những bài trước, nhưng hãy đi sâu hơn một chút.

Cần phải biên dịch mã trước khi chạy mã. Có 3 cách để làm vậy với Go

  • go build
  • go install
  • go run

Trước khi đến giai đoạn biên dịch ở trên, chúng ta cần xem xét những gì nhận được sau khi cài đặt Go.

Khi cài đặt Go, chúng ta đã cài đặt một thứ được gọi là công cụ Go bao gồm một số chương trình cho phép xây dựng và xử lý các tệp mã nguồn Go của mình. Một trong số những công cụ đó là go

Điều đáng chú ý là bạn có thể cài đặt thêm các công cụ không có trong bản cài đặt Go tiêu chuẩn.

Nếu bạn mở dấu nhắc lệnh của mình và nhập go, bạn sẽ thấy như hình ảnh dưới đây và sau đó bạn sẽ thấy "một số những câu lệnh khác" phía bên dưới, tuy nhiên không chưa cần phải quan tâm tới chúng.

Go Workspace

Bạn cũng có thể nhớ rằng chúng ta đã sử dụng ít nhất hai công cụ ở những bài trước.

Go Workspace

Những thứ chúng ta muốn tìm hiểu thêm là build, installrun.

Go Workspace

  • go run - Lệnh này biên dịch và chạy gói chính bao gồm các tệp .go được chỉ định trên dòng lệnh. Các file biên dịch được lưu trữ trong một thư mục tạm thời.
  • go build - Để biên dịch các gói và phần phụ thuộc trong thư mục hiện tại. Nếu là gói main, sẽ đặt tệp thực thi trong thư mục hiện tại, nếu không, tệp thực thi sẽ được đặt trong thư mục pkg. go build cũng cho phép bạn tạo một tệp thực thi cho bất kỳ nền tảng, hệ điều hành được hỗ trợ bởi của Go.
  • go install - Tương tự như go build nhưng sẽ đặt tệp thi hành vào thư mục bin

Chúng ta đã chạy qua go buildgo run nhưng vui lòng chạy lại chúng ở đây nếu bạn muốn, go install như đã nêu ở trên đặt tệp thực thi vào thư mục bin của chúng ta.

Chúng ta đã sử dụng go buildgo run nhưng hãy thử lại nếu bạn muốn, go install như đã trình bày ở trên, sẽ đặt tệp thực thi trong thư mục bin.

Go Workspace

Hy vọng rằng bạn vừa theo dõi nội dung các ngày qua cùng lúc với xem một trong những video bên dưới. Tôi ghi lại và tóm tắt những thứ này thành ghi chú của bản thân để có thể hiểu được kiến ​​thức nền tảng về GoLang. Các tài nguyên dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nhiều kiến thức tổng thể khác mà bạn cần khi học GoLang, nhưng tôi sẽ chia sẻ một số điều thú vị mà tôi tìm thấy trong những bài viết vừa rồi.

Tài liệu tham khảo