Skip to content

Strapi là gì?

Đây là một NodeJS application framework cho phép tạo nhanh API server và xuất bản API thông qua REST hoặc GraphQL.

Điểm khác biệt của Strapi chính là nó hỗ trợ thiết kế model bằng giao diện, và tạo sẵn cho bạn một trang admin để bạn quảy lý cá model đó. Muốn customize thêm để phù hợp yêu cầu thì bạn sẽ viết theo mô hình plugin mà nó cung cấp.

Ngoài ra nếu chúng ta cần custom theo những ứng dụng đặc thì Strapi cung cấp giải pháp viết plugin để cài cắm vào hệ thống.

Điểm hay nữa là strapi hỗ trợ làm việc với hàng loạt các framework frontend như:

 • Angular CMS
 • React CMS
 • Next.js CMS
 • Vue.js CMS
 • Nuxt.js CMS

Tại sao lại sử dụng docker để cài đặt strapi

Việc cài đặt strapi một cách thông thường qua cli bạn có thể tham khảo qua link sau

Thế nhưng, với các bản strapi hiện tại việc cài đặt bằng yarn hay npx sẽ yêu cầu khá nhiều requirement về version của các dependence, các plugin hỗ trợ... Bạn đều phải cài bằng tay và bug sẽ xuất hiện. Thay vào việc phải sử dụng khoảng thời gian lãng phí đó các nhà phát triển đã tạo ra một image cho riêng strapi trên dockerHub để ta tạo một container dựa sẵn vào image đó chạy riêng cho strapi. Thật là tiện phải không nào ta không phải tốn thời gian hàng giờ ngồi chỉnh package.json và việc deploy với docker cũng rất nhiều tài liệu hướng dẫn vì thế mình sẽ sử dụng docker để chạy strapi.

Nhắc lại một số kiến thức cơ bản của docker

Docker là một nền tảng cho developerssysadmin để develop, deployrun application với container. Nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ server nào chỉ cần run container của Docker thì application của bạn sẽ được khởi chạy ngay lập tức.

Docker container được khởi tạo bởi một docker image. Bạn có thể tìm kiếm những image có sẵn trên dockerhub, ví dụ như:

Strapi Docker

Từ đó có thể pull image về và tạo ra container mà bạn mong muốn...

Bắt đầu nào

Hãy tạo ra một thư mục làm việc mà bạn mong muốn nhé. ở đây mình tạo thư mục test như sau:

Strapi Docker

Bạn không cần phải tạo 2 folder app hay db như trên đó là kết quả do mình volume các folder bằng kịch bản trong file docker-compose.yml ở dưới. Mình chỉ viết file docker-compose.yml như sau

version: '3'

services:
strapi:
 container_name: strapi
 image: strapi/strapi
 environment:
  - DATABASE_CLIENT=postgres
  - DATABASE_HOST=db
  - DATABASE_PORT=5432
  - DATABASE_NAME=strapi
  - DATABASE_USERNAME=strapi
  - DATABASE_PASSWORD=strapi
 ports:
  - 1337:1337
 volumes:
  - ./app:/srv/app
 depends_on:
  - db

db:
 container_name: postgres
 image: postgres
 restart: always
 volumes:
  - ./db:/var/lib/postgresql/data
 environment:
  POSTGRES_USER: strapi
  POSTGRES_PASSWORD: strapi
  POSTGRES_DB: strapi

Mình đọc qua kịch bản của docker-compose nhé: Ở đây mình sẽ sử dụng 2 docker imagepostgresstrapi để tạo ra 2 container chứa databasestrapi app.

Đối với service strapi sẽ truy cập vào bằng port 1337 của máy, các biến môi trường sẽ được định nghĩa trong environment như trên. strapi container sẽ liên kết với db container thông qua depends_on.

Khi viết xong kịch bản như trên bạn chạy câu lệnh:

docker-compose up

Bạn sẽ thấy trên màn hình console hiển thị một loạt các thông tin về pull các images bạn định nghĩa và khởi tạo image mới do bạn định nghĩa tạo ra 2 container có tên như sau (sử dụng câu lệnh docker ps để xem các container đang chạy):

Strapi Docker

Bạn sẽ phải chờ khoảng 5 phút để cài đặt các dependences trong strapi, Khi xong các kết quả màn hình sẽ hiển thị như sau:

Strapi Docker

Bạn truy vào http://localhost:1337/admin/auth/register để xem kết quả nhé.

Strapi Docker