Skip to content

Lập Trình Game Flappy Bird với Pygame

Chào mọi người! Trong bài hướng dẫn lần này mình sẽ cùng các bạn tạo ra game Flappy Bird với pygame. Flappy Bird là một game mà hầu như ai cũng biết, cách chơi đơn giản và gần như ai học lập trình game cũng từng thử làm tựa game này. Không nói dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha!

Kiến thức căn bản

Đầu tiên, các bạn cần phải biết cơ bản về pythonpygame. Bạn nào chưa tìm hiểu pygame thì có thể xem qua 2 bài hướng dẫn cơ bản của mình (phần 1, phần 2) hoặc có thể học trên những nguồn khác nhé. Bài này khá dài nên các bạn phải cố gắng theo dõi.

Tạo thư mục và file cho game

Các bạn hãy tạo thư mục có cấu trúc như sau:

Flappy Bird

flappyBird.py là file code chính của chúng ta. Thư mục img chứa những hình ảnh trong game.

Các hình ảnh mình lấy ở đây và mình có chỉnh lại cho phù hợp với game.

Các hình ảnh đã có trong phần source code đầy đủ rồi. Các bạn nhớ tải về và thêm vào.

Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Bây giờ các bạn mở file flappyBird.py rồi code thôi!

Tạo cửa sổ game và vẽ nền cho game

Phần này khá đơn giản nên mình đi nhanh qua nhe. Mọi thứ trong này mình đã giới thiệu ở những bài trước rồi.

À mà do mình đang code từng bước nên nhiều khi những dòng code có sự khác biệt so với đoạn code đầy đủ nhe!

import pygame, sys, random
from pygame.locals import *

WINDOWWIDTH = 400
WINDOWHEIGHT = 600

BACKGROUND = pygame.image.load('img/background.png')

pygame.init()
FPS = 60
fpsClock = pygame.time.Clock()

DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
pygame.display.set_caption('Flappy Bird')

def main():
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()

    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)
if __name__ == '__main__':
  main()

Tạo con chim và điểu khiển nó

Tạo con chim và vẽ lên cửa sổ

Ở đầu đoạn code, chúng ta sẽ tạo một số hằng số để tiện cho việc thay đổi, kiểm tra. Các bạn tham khảo ở code đầy đủ nhe!

BIRDWIDTH = 60
BIRDHEIGHT = 45
G = 0.5
SPEEDFLY = -8
BIRDIMG = pygame.image.load('img/bird.png')

Tạo class Bird như sau:

class Bird():
  def __init__(self):
    self.width = BIRDWIDTH
    self.height = BIRDHEIGHT
    self.x = (WINDOWWIDTH - self.width)/2
    self.y = (WINDOWHEIGHT- self.height)/2
    self.speed = 0
    self.suface = BIRDIMG

  def draw(self):
    DISPLAYSURF.blit(self.suface, (int(self.x), int(self.y)))

Có lẽ các bạn cũng đã hiểu vai trò của các biến trong __init__ rồi! Các bạn có thể xem hình dưới

Flappy Bird

Các bạn cần chú ý self.speed là tốc độ bay của chim. Cái này mình sẽ nói ở phần sau.

Trong hàm main tạo thêm 1 biến bird và gọi hàm bird.draw() trong vòng lặp game.

def main():
  bird = Bird()
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()

    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))

    bird.draw()

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Các bạn chạy thử nhe. Con chim đã được vẽ lên màn hình. Bây giờ chúng ta hãy tìm cách làm cho con chim rơi xuống.

Chuyển động rơi tự do của chim

Bây giờ chúng ta hãy code trước rồi mình sẽ giải thích sau.

Như bài hướng dẫn trước, để thay đổi vị trí của chim thì cần phải có thêm hàm update. Các bạn hãy tạo hàm update của class Bird như sau:

def update(self):
  self.y += self.speed + 0.5*G
  self.speed += G

Trong vòng lặp game các bạn nhớ gọi hàm bird.update() sau dòng bird.draw()

while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
      pygame.quit()
      sys.exit()

  DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))

  bird.draw()
  bird.update()

  pygame.display.update()
  fpsClock.tick(FPS)

Chạy thử và xem kết quả nhé. Bây giờ chúng ta cần biết những gì đã xảy ra bên trong hàm update.

Nhưng trước hết, các bạn cần phải biết những điều cơ bản về chuyển động rơi tự do. Thực chất, rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều theo gia tốc trọng trường. Các bạn cần phải biết các phương trình của chuyển động rơi tự do y = y0 + v0t + 0.5gt2v = v0 + gt. Nếu chưa rõ thì các bạn có thể tự tìm hiểu nhe, mình không nói kỹ ở đây.

Flappy Bird

Trong hàm update chúng ta sẽ tính tung độ (self.y) và tốc độ (self.speed) của chim ứng với từng khung hình. Như các bạn đã biết, các khung hình xuất hiện cách nhau một khoảng thời gian xác định. Để cho đơn giản thì cho những khoảng thời gian đều bằng 1 và khi thay vào phương trình rơi tự do sẽ được 2 dòng code trên. Trong đó, G chính là gia tốc trọng trường.

Chuyển động bay lên khi Click chuột

Để tạo được chuyển động bay lên khi Click chuột thì cần phải bắt sự kiện Click chuộtthay đổi tốc độ của chim. Tốc độ bay lên tất nhiên phải có giá trị âm, trong code của chúng ta đã một hằng số là SPEEDFLY = -8.

Bây giờ cần phải thêm một số thứ vào hàm update.

def update(self, mouseClick):
  self.y += self.speed + 0.5*G
  self.speed += G
  if mouseClick == True:
    self.speed = SPEEDFLY

Có thêm 1 tham số là mouseClick, biến này dùng để kiểm tra việc Click chuột.

Dòng if được thêm vào khá đơn giản. Nếu Click chuột thì đặt tốc độ chim là SPEEDFLY.

Bây giờ, việc cần làm là bắt sự kiện Click chuột và truyền vào hàm update, thêm những dòng code bên trong vòng lặp game như sau:

while True:
  mouseClick = False
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
      pygame.quit()
      sys.exit()
    if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
      mouseClick = True

  DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))

  bird.draw()
  bird.update(mouseClick)

  pygame.display.update()
  fpsClock.tick(FPS)

Biến mouseClick để kiểm tra sự kiện Click chuột và truyền vào hàm update. Trong vòng for thì thực hiện việc bắt sự kiện MOUSEBUTTONDOWN, sự kiện này xảy ra khi nút chuột được ấn vào.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần của con chim. Trước khi sang phần mới, các bạn nên nhìn lại đoạn code, nghĩ lại những dòng code xem chúng có chức năng gì, hoạt động ra sao. Nếu hiểu rõ mọi thứ rồi thì chúng ta cùng sang phần tiếp theo, đó là tạo những cái cột.

Tạo cột và chuyển động của cột

Tạo cột

Như đã biết thì sẽ có những phần cột bên trên và bên dưới. Khi mình nói đến 1 cái "cột" thì các bạn hãy hiểu là có cả 2 phần và khoảng trống giữa 2 phần nhe!

Bây giờ, các bạn hãy gõ code trước đi. Mình sẽ giải thích những đoạn code đó sau.

Thêm một số hằng số:

COLUMNWIDTH = 60
COLUMNHEIGHT = 500
BLANK = 160
DISTANCE = 200
COLUMNSPEED = 2
COLUMNIMG = pygame.image.load('img/column.png')

Tạo class Columns

class Columns():
  def __init__(self):
    self.width = COLUMNWIDTH
    self.height = COLUMNHEIGHT
    self.blank = BLANK
    self.distance = DISTANCE
    self.speed = COLUMNSPEED
    self.surface = COLUMNIMG
    self.ls = []
    for i in range(3):
      x = i*self.distance
      y = random.randrange(60, WINDOWHEIGHT - self.blank - 60, 20)
      self.ls.append([x, y])

  def draw(self):
    for i in range(3):
      DISPLAYSURF.blit(self.surface, (self.ls[i][0], self.ls[i][1] - self.height))
      DISPLAYSURF.blit(self.surface, (self.ls[i][0], self.ls[i][1] + self.blank))

Trong hàm main làm tương tự như phần con chim nhe. Tạo biến columns, thêm hàm columns.draw() vào vòng lặp game.

def main():
  bird = Bird()
  columns = Columns()
  while True:
    mouseClick = False
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        mouseClick = True

    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))

    columns.draw()

    bird.draw()
    bird.update(mouseClick)

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Rồi bây giờ thì hãy chạy thử và xem thành quả. Sau đó, đến phần tìm hiểu code thôi!

Bây giờ hãy nhìn lại class Columns, trong hàm __init__ có khởi tạo một số biến:

 • self.width là chiều rộng của cột.
 • self.height là chiều cao của 1 phần cột.
 • self.blank là chiều cao khoảng trống giữa 2 phần cột.
 • self.distance là khoảng cách giữa các cột.
 • self.speed là tốc độ di chuyển của cột (cột sẽ di chuyển sang trái).
 • self.surface là surface của 1 phần cột.
 • self.ls là một list chứa thông tin về vị trí cột và vị trí khoảng trống. Cụ thể: một phần tử trong list chứ thông tin của một cột, phần tử đó có dạng [x, y], trong đó x là hoành độ của cột, y là tung độ của khoảng trống.

Vòng lặp for trong __init__ dùng để tạo 3 cột đầu tiên.

for i in range(3):
  x = i*self.distance
  y = random.randrange(60, WINDOWHEIGHT - self.blank - 60, 20)
  self.ls.append([x, y])
 • Biến x là hoành độ của cột. Cột đầu tiên được vẽ sát lề bên trái, tức là x = 0. Các cột tiếp theo cách nhau một khoảng bằng self.distance.
 • Biến y là vị trí của khoảng trống. Biến này nhận giá trị random để tạo những khoảng trống có vị trí khác nhau.

Flappy Bird

Bây giờ hãy xem hàm draw của class Columns.

def draw(self):
  for i in range(3):
    DISPLAYSURF.blit(self.surface, (self.ls[i][0], self.ls[i][1] - self.height))
    DISPLAYSURF.blit(self.surface, (self.ls[i][0], self.ls[i][1] + self.blank))

Vòng lặp for dùng để vẽ 3 cột, mỗi cột có 2 phần nên có 2 dòng để vẽ phần trên và phần dưới.

Như vậy là chúng ta đã tạo được các cột, bây giờ hãy sang phần tiếp theo để tìm hiểu cách cho những cái cột di chuyển.

Tạo chuyển động cho cột

Như thường lệ, chúng ta sẽ thêm hàm update cho class Columns và ở vòng lặp game thì gọi hàm columns.update() sau dòng columns.draw(). Ý tưởng là dùng vòng lặp for để lặp qua 3 cột, đối với mỗi cột thì hoành độ của nó sẽ giảm xuống. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ.

def update(self):
  for i in range(3):
    self.ls[i][0] -= self.speed

Chạy thử để xem kết quả nhé. Những cái cột đã di chuyển sang trái rồi.

Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây là chúng ta mới chỉ có 3 cột, trong khi đó game cần phải có rất nhiều (nếu không muốn nói là vô hạn) cột. Các bạn có thể tạo thật nhiều phần tử cho self.ls. Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ không hiệu quả chút nào. Hãy nghĩ ra 1 ý tưởng mới nào, các cột sẽ di chuyển sang trái và khi một cột nào đó đi ra khỏi màn hình thì nó không còn công dụng gì nữa, chúng ta có thể xoá cái cột đó đi và tạo một cái cột khác nối tiếp theo. Theo vậy thì self.ls sẽ vẫn chỉ có 3 phần tử, khi đến những thời điểm thích hợp sẽ có 1 cột bị xoá đi1 cột được thêm vào.

Flappy Bird

Nếu có ý tưởng rồi thì thêm code vào hàm update thôi.

def update(self):
  for i in range(3):
    self.ls[i][0] -= self.speed
  if self.ls[0][0] < -self.width:
    self.ls.pop(0)
    x = self.ls[1][0] + self.distance
    y = random.randrange(60, WINDOWHEIGHT - self.blank - 60, 10)
    self.ls.append([x, y])

Dòng if được thêm vào để kiểm tra xem cột có đi ra ngoài màn hình hay chưa.

Dòng self.ls.pop(0) để xoá cột ở vị trí đầu tiên.

 • xhoành độ cột thêm vào. Cột được thêm vào sẽ cách cột cuối một khoảng bằng self.distance. Do vừa xoá 1 cột rồi nên self.ls chỉ còn 2 cột thôi.

 • ytung độ khoảng trống của cột thêm vào, cũng lấy giá trị random như những cột khác.

Các bạn hãy chạy thử và xem kết quả nhe.

À mà lúc nãy mình code cái cột đầu tiên ở sát lề bên trái để tiện theo dõi thôi. Thực tế, trong game các cột sẽ ở bên phải màn hình rồi mới di chuyển qua. Nên ở vòng lặp for trong hàm __init__ các bạn sửa lại dòng x = i*self.distance thành x = WINDOWWIDTH + i*self.distance để cột đầu tiên nằm bên phải màn hình

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần cột rồi! Các bạn xem lại code để chuẩn bị sang phần tiếp theo nhé!

Xử lý va chạm

Va chạm giữa hai hình chữ nhật

Xử lý va chạm là một phần không thể thiếu trong lập trình game. Trong Flappy Bird sẽ có sự va chạm giữa chim và cột, vì thế chúng ta cần phải biết rõ khi nào chim sẽ va chạm với cột, từ đó viết những đoạn code để xử lý. Để cho đơn giản thì hãy xem chim là một hình chữ nhật, một phần của cột (trên hoặc dưới) là một hình chữ nhật. Chúng ta cần viết một hàm để kiểm tra xem hai hình chữ nhật có va chạm với nhau hay không. Hàm cần viết sẽ có 2 tham số truyền vào là 2 list chứa những thông số hình chữ nhật (hoành độ, tung độ, chiều rộng, chiều cao).

def rectCollision(rect1, rect2):
  if rect1[0] <= rect2[0]+rect2[2] and rect2[0] <= rect1[0]+rect1[2] and rect1[1] <= rect2[1]+rect2[3] and rect2[1] <= rect1[1]+rect1[3]:
    return True
  return False

Cách sử dụng của hàm này rất đơn giản, truyền 2 "hình chữ nhật" vào hàm, hàm trả về True nếu 2 hình chữ nhật chạm nhau, ngược lại trả về False. Hàm này hoạt động thế nào thì các bạn tự đọc code rồi tìm hiểu nhe, mình đã có một bài riêng để nói về xử lý va chạm, bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Kiểm tra gameover

Như các bạn đã biết, khi chim chạm vào cột, chạm đất hoặc đi quá cao ra khỏi màn hình thì gameover. Ở trên chúng ta đã có hàm để kiểm tra sự va chạm giữa 2 hình chữ nhật rồi, chúng ta sẽ dùng hàm đó trong hàm kiểm tra gameover. Các bạn thêm hàm isGameOver phía dưới hàm rectCollision nhe. Mình sẽ giải thích code sau.

def isGameOver(bird, columns):
  for i in range(3):
    rectBird = [bird.x, bird.y, bird.width, bird.height]
    rectColumn1 = [columns.ls[i][0], columns.ls[i][1] - columns.height, columns.width, columns.height]
    rectColumn2 = [columns.ls[i][0], columns.ls[i][1] + columns.blank, columns.width, columns.height]
    if rectCollision(rectBird, rectColumn1) == True or rectCollision(rectBird, rectColumn2) == True:
      return True
  if bird.y + bird.height < 0 or bird.y + bird.height > WINDOWHEIGHT:
    return True
  return False

Trong hàm này các bạn có thể thấy một vòng lặp for dùng để chạy qua 3 cột, chim chạm bất kì cột nào cũng gameover. Các bạn xem những dòng code bên trong for nhé. Biến rectBird được tạo ra để chứa thông số hình chữ nhật của chim. Tương tự thế, 2 biến rectColumn1rectColumn2 là thông số 2 hình chữ nhật của cột (mỗi cột có phần trên và phần dưới). Dòng if bên trong vòng lặp for để kiểm tra xem chim có chạm vào 1 trong 2 phần cột hay không. Hàm rectCollision được dùng để kiểm tra sự va chạm giữa chim và 1 phần cột. Nếu chim chạm vào 1 trong 2 phần cột thì hàm isGameOver trả về giá trị True.

Dòng if bên dưới vòng for dùng để kiểm tra thêm trường hợp chim chạm đất hoặc bay quá cao. Dòng này cũng đơn giản thôi!

Vậy là chúng ta đã có một hàm để biết lúc nào thì gameover. Hãy kiểm tra hoạt động của hàm này nhe! Các bạn hãy thêm đoạn code này vào trong vòng lặp game.

if isGameOver(bird, columns) == True:
  pygame.quit()
  sys.exit()

Đoạn này nhìn vào thì cũng hiểu ngay. Khi kiểm tra thấy gameover thì kết thúc game luôn. Các bạn tự chạy thử nhé!

Vậy là chúng ta đã xong phần xử lý va chạm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cách tính điểm trong game nhe!

Tính điểm

Trong game, nếu con chim đi qua 1 cột thì sẽ được cộng thêm điểm. Vậy làm sao để biết chim đi qua 1 cột?? Trong phần trước, chúng ta đã có hàm rectCollision để kiểm tra sự va chạm của 2 hình chữ nhật. Vì vậy, chúng ta có thể tận dụng hàm này bằng cách tạo một hình chữ nhật phía sau cột, tạm gọi là "hình chữ nhật tính điểm", nếu chim chạm vào hình chữ nhật đó thì sẽ cộng thêm điểm. Các bạn có thể xem hình minh hoạ dưới đây.

Flappy Bird

Các bạn sẽ tạo một class Score như bên dưới. Nhìn nó có vẻ phức tạp đấy, mình sẽ giải thích sau.

class Score():
  def __init__(self):
    self.score = 0
    self.addScore = True

  def draw(self):
    font = pygame.font.SysFont('consolas', 40)
    scoreSuface = font.render(str(self.score), True, (0, 0, 0))
    textSize = scoreSuface.get_size()
    DISPLAYSURF.blit(scoreSuface, (int((WINDOWWIDTH - textSize[0])/2), 100))

  def update(self, bird, columns):
    collision = False
    for i in range(3):
      rectColumn = [columns.ls[i][0] + columns.width, columns.ls[i][1], 1, columns.blank]
      rectBird = [bird.x, bird.y, bird.width, bird.height]
      if rectCollision(rectBird, rectColumn) == True:
        collision = True
        break
    if collision == True:
      if self.addScore == True:
        self.score += 1
      self.addScore = False
    else:
      self.addScore = True

Trong hàm main, các bạn nhớ tạo thêm biến score và gọi 2 hàm của nó trong vòng lặp game.

def main():
  bird = Bird()
  columns = Columns()
  score = Score()
  while True:
    mouseClick = False
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        mouseClick = True
    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))
    columns.draw()
    columns.update()
    bird.draw()
    bird.update(mouseClick)

    score.draw()
    score.update(bird, columns)

    if isGameOver(bird, columns) == True:
      pygame.quit()
      sys.exit()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Xong rồi, bây giờ chúng ta cùng nhìn lại class . Trong hàm có 2 biến, chính là số điểm, còn biến dùng để kiểm tra xem có được cộng thêm điểm hay không.

Tại sao lại có biến và biến này sử dụng như thế nào?? Trong game, khi chim đi qua cột sẽ chạm vào "hình chữ nhật tính điểm" rất nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi lần chim qua cột chỉ tính 1 điểm thôi, vì thế biến này để chúng ta cộng thêm điểm vào lần chạm đầu tiên.

Điểm chỉ được cộng khi self.addScoreTrue. Ban đầu thì self.addScore = True, khi chim chạm vào "hình chữ nhật tính điểm" lần đầu thì sẽ được cộng điểm và self.addScore nhận giá trị False. Nếu chim đi qua khỏi "hình chữ nhật tính điểm", tức là không chạm vào nó nữa thì self.addScore nhận giá trị True để chuẩn bị cộng điểm cho lần chạm tiếp theo. Nếu các bạn thấy rối quá thì có thể xem hình bên dưới nhe!

Flappy Bird

Hàm draw trong class Score chỉ dùng để vẽ điểm thôi, không có gì phức tạp nên mình không giải thích hàm này.

Các bạn chú ý hàm update nhé. Biến collision để kiểm tra xem chim có chạm "hình chữ nhật tính điểm" hay không. Cũng tương tự như hàm isGameOver, có một vòng for để chạy qua 3 cột, biến rectColumn chính là "hình chữ nhật tính điểm", rectBird là hình chữ nhật của chim, vẫn dùng hàm rectCollision để kiểm tra va chạm.

Những dòng code bên dưới là để cộng thêm điểm cho biến self.score và điều chỉnh biến self.addScore cho phù hợp. Các dòng code hoạt động theo như phần giải thích ở trên.

Vậy là chúng ta đã gần hoàn chỉnh game Flappy Bird rồi. Các bạn chạy thử để kiểm tra nhé. Nếu thấy khó để kiểm tra thì có thể điều chỉnh các hằng số nhé (tăng chiều cao khoảng trống, giảm tốc độ cột ...). Nếu thấy ok rồi thì hãy sang phần cuối cùng nào!

Tạo các màn cho game và hoàn chỉnh game

Như các bạn đã thấy thì game của chúng ta vẫn chưa hoàn chỉnh. Ví dụ như khi bắt đầu game thì cần có 1 màn hình bắt đầu, sau khi Click chuột thì mới vào chơi. Sau khi gamover thì cũng phải có màn hình gameover rồi có thể cho chơi lại chẳng hạn. Bây giờ chúng ta cùng tạo các màn như thế nhé.

Chúng ta sẽ tạo 3 phần giản thôi: bắt đầu game, chơi, gameover. Chúng ta sẽ viết 3 hàm tương ứng là gameStart, gamePlay, gameOver.

gamePlay

Thực chất thì cái vòng lặp game chúng ta code từ trước đến giờ là của màn gamePlay thôi. Chúng ta sẽ tạo hàm gamePlay như sau:

def gamePlay(bird, columns, score):
  bird.__init__()
  bird.speed = SPEEDFLY
  columns.__init__()
  score.__init__()
  while True:
    mouseClick = False
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        mouseClick = True

    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))
    columns.draw()
    columns.update()
    bird.draw()
    bird.update(mouseClick)
    score.draw()
    score.update(bird, columns)

    if isGameOver(bird, columns) == True:
      return

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Các bạn chỉnh lại hàm main như sau:

def main():
  bird = Bird()
  columns = Columns()
  score = Score()
  while True:
    gamePlay(bird, columns, score)

Khi chạy hàm gamePlay thì các giá trị của bird, columns, score sẽ được đặt lại bằng việc gọi hàm __init__ và chỗ con chim thì cho nó bay lên 1 cái. Khi kiểm tra thấy gameOver thì kết thúc hàm.

gameStart

Hàm này thì quá đơn giản rồi, chỉ việc sắp xếp những hình ảnh, dòng chữ sao cho đẹp mắt thôi. Ngoài ra thì chúng ta chỉ cần thêm việc bắt sự kiện Click chuột rồi kết thúc hàm (chuyển sang gamePlay).

def gameStart(bird):
  bird.__init__()

  font = pygame.font.SysFont('consolas', 60)
  headingSuface = font.render('FLAPPY BIRD', True, (255, 0, 0))
  headingSize = headingSuface.get_size()

  font = pygame.font.SysFont('consolas', 20)
  commentSuface = font.render('Click to start', True, (0, 0, 0))
  commentSize = commentSuface.get_size()

  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        return

    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))
    bird.draw()
    DISPLAYSURF.blit(headingSuface, (int((WINDOWWIDTH - headingSize[0])/2), 100))
    DISPLAYSURF.blit(commentSuface, (int((WINDOWWIDTH - commentSize[0])/2), 500))

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Trong main cũng nhớ gọi hàm này nhe:

def main():
  bird = Bird()
  columns = Columns()
  score = Score()
  while True:
    gameStart(bird)
    gamePlay(bird, columns, score)

gameOver

Các bạn thêm hàm gameOver vào luôn nhe, cũng chỉ là vẽ chữ, vẽ số điểm thôi. Hàm này thì bắt sự kiện nhấn phím space để kết thúc hàm.

def gameOver(bird, columns, score):
  font = pygame.font.SysFont('consolas', 60)
  headingSuface = font.render('GAMEOVER', True, (255, 0, 0))
  headingSize = headingSuface.get_size()

  font = pygame.font.SysFont('consolas', 20)
  commentSuface = font.render('Press "space" to replay', True, (0, 0, 0))
  commentSize = commentSuface.get_size()

  font = pygame.font.SysFont('consolas', 30)
  scoreSuface = font.render('Score: ' + str(score.score), True, (0, 0, 0))
  scoreSize = scoreSuface.get_size()

  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == KEYUP:
        if event.key == K_SPACE:
          return

    DISPLAYSURF.blit(BACKGROUND, (0, 0))
    columns.draw()
    bird.draw()
    DISPLAYSURF.blit(headingSuface, (int((WINDOWWIDTH - headingSize[0])/2), 100))
    DISPLAYSURF.blit(commentSuface, (int((WINDOWWIDTH - commentSize[0])/2), 500))
    DISPLAYSURF.blit(scoreSuface, (int((WINDOWWIDTH - scoreSize[0])/2), 160))

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Xong rồi thì nhớ chỉnh hàm main luôn.

def main():
  bird = Bird()
  columns = Columns()
  score = Score()
  while True:
    gameStart(bird)
    gamePlay(bird, columns, score)
    gameOver(bird, columns, score)

Thế là xong rồi. Code của chúng ta đã giống với đoạn code đầy đủ rồi. Các bạn chạy thử và xem thành quả đi!

Kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong game Flappy Bird với pygame. Các bạn cũng có thể thêm những tính năng mới (thêm điểm cao, thêm huy chương...) cho game thú vị hơn.

Bạn có thể tham khảo đoạn code đầy đủ tại đây

 • https://codelearn.io/sharing/lam-game-flappy-bird-voi-pygame