Skip to content

Lập Trình Game Đua Xe Với Pygame

Chào mọi người! Trong bài hướng dẫn này, mình và các bạn sẽ cùng lập trình game đua xe đơn giản với pygame. Bài hướng dẫn cũng khá đơn giản, phù hợp với các bạn mới học lập trình game. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!

Kiến thức cần thiết

Trước tiên, các bạn cần có những kiến thức cơ bản về pythonpygame. Nếu các bạn chưa biết về pygame thì có thể xem qua 2 bài hướng dẫn pygame cơ bản của mình (phần 1, phần 2)

Nếu các bạn chưa xem bài hướng dẫn lập trình game Flappy Bird thì có thể xem tại đây. Trong bài hướng dẫn này có một số đoạn code và cách thức hoạt động tương tự với bài hướng dẫn lập trình game Flappy Bird. Vì thế, các bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn đó để hiểu rõ hơn.

Các bạn hãy tải source code đầy đủ tại đây. Trong lúc viết code, các bạn có thể tham khảo phần code đầy đủ nhe.

Bây giờ chúng ta cùng code thôi.

Tạo thư mục và file

Các bạn hãy tạo thư mục có cấu trúc như sau:

Racing Pygame

racing.py là file code của chúng ta.

Thư mục img chứa các hình ảnh dùng cho game. Các hình đó mình lấy trên OpenGameArt.org và có chỉnh lại cho phù hợp với game.

Các bạn có thể tải source code đầy đủ về để lấy các hình ảnh nhe.

Nếu đã chuẩn bị xong thì mở file racing.py lên rồi code thôi.

Tạo cửa sổ game và những màn chơi

Các bạn gõ code này vào nhé, mình sẽ giải thích sau.

import pygame, sys, random
from pygame.locals import *

WINDOWWIDTH = 400
WINDOWHEIGHT = 600

pygame.init()

FPS = 60
fpsClock = pygame.time.Clock()

DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
pygame.display.set_caption('RACING')

def gameStart():
  pass

def gamePlay():
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

def gameOver():
  pass

def main():
  gameStart()
  while True:
    gamePlay()
    gameOver()

if __name__ == '__main__':
  main()

Những dòng code này mình đã giải thích rất kĩ ở những bài hướng dẫn pygame cơ bản rồi. Các bạn cần chú ý 3 hàm gameStart(), gamePlay(), gameOver().

 • gameStart() là phần chuẩn bị khi vừa mở game lên.
 • gamePlay() là phần chơi chính.
 • gameOver() là phần xuất hiện khi thua 1 màn chơi.

Từ đây, các bạn hãy chú ý vào phần gamePlay nhé. Chúng ta sẽ code phần này trước.

Tạo nền và cuộn nền

Khai báo một số hằng số như sau:

BGSPEED = 1.5
BGIMG = pygame.image.load('img/background.png')

Tạo một class như sau:

class Background():
  def __init__(self):
    self.x = 0
    self.y = 0
    self.speed = BGSPEED
    self.img = BGIMG
    self.width = self.img.get_width()
    self.height = self.img.get_height()
  def draw(self):
    DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x), int(self.y)))
    DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x), int(self.y-self.height)))
  def update(self):
    self.y += self.speed
    if self.y > self.height:
      self.y -= self.height

Trong hàm main, tạo thêm biến bg và truyền vào hàm gamePlay:

def main():
  bg = Background()
  gameStart()
  while True:
    gamePlay(bg)
    gameOver()

Trong hàm gamePlay: thêm tham số bg, đặt lại bg bằng cách dùng bg.__init__() và gọi hàm bg.draw(), bg.update() trong vòng lặp game.

def gamePlay(bg):
  bg.__init__()
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
    bg.draw()
    bg.update()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Phần cuộn nền này mình đã có một bài hướng dẫn rất kỹ rồi. Các bạn có thể xem bài hướng dẫn đó tại đây. Hiểu đơn giản là vẽ 2 hình nối tiếp nhau, thay đổi vị trí qua mỗi vòng lặp game, khi hình thứ nhất ra khỏi màn hình thì kéo cả 2 hình về sau sao cho hình thứ nhất ứng với hình thứ 2 lúc đầu.

Các bạn hãy chạy thử và đến phần tiếp theo nhé.

Tạo chiếc xe

Chúng ta hãy vẽ ra 1 chiếc xe và điều khiển nó bằng các phím mũi tên.

Khai báo một số hằng số như sau:

X_MARGIN = 80

CARWIDTH = 40
CARHEIGHT = 60
CARSPEED = 3
CARIMG = pygame.image.load('img/car.png')

Trong đó:

 • X_MARGIN là lề hai bên trái và phải (xe không được vượt qua đó).
 • CARWIDTHCARHEIGHT là kích thước của xe.
 • CARSPEED là tốc độ di chuyển (tiến, lùi, trái, phải) của xe.
 • CARIMG là ảnh chiếc xe.

Tạo một class như sau:

class Car():
  def __init__(self):
    self.width = CARWIDTH
    self.height = CARHEIGHT
    self.x = (WINDOWWIDTH-self.width)/2
    self.y = (WINDOWHEIGHT-self.height)/2
    self.speed = CARSPEED
    self.surface = pygame.Surface((self.width, self.height))
    self.surface.fill((255, 255, 255))
  def draw(self):
    DISPLAYSURF.blit(CARIMG, (int(self.x), int(self.y)))
  def update(self, moveLeft, moveRight, moveUp, moveDown):
    if moveLeft == True:
      self.x -= self.speed
    if moveRight == True:
      self.x += self.speed
    if moveUp == True:
      self.y -= self.speed
    if moveDown == True:
      self.y += self.speed

    if self.x < X_MARGIN:
      self.x = X_MARGIN
    if self.x + self.width > WINDOWWIDTH - X_MARGIN:
      self.x = WINDOWWIDTH - X_MARGIN - self.width
    if self.y < 0:
      self.y = 0
    if self.y + self.height > WINDOWHEIGHT :
      self.y = WINDOWHEIGHT - self.height

Các bạn hãy chú ý trong hàm update:

if moveLeft == True:
  self.x -= self.speed
if moveRight == True:
  self.x += self.speed
if moveUp == True:
  self.y -= self.speed
if moveDown == True:
  self.y += self.speed

Những dòng code trên để điều chỉnh ví trí chiếc xe theo các hướng di chuyển.

if self.x < X_MARGIN:
  self.x = X_MARGIN
if self.x + self.width > WINDOWWIDTH - X_MARGIN:
  self.x = WINDOWWIDTH - X_MARGIN - self.width
if self.y < 0:
  self.y = 0
if self.y + self.height > WINDOWHEIGHT :
  self.y = WINDOWHEIGHT - self.height

Những dòng code trên để giới hạn phạm vi di chuyển của xe (xe không đi quá lề trái, phải và không đi ra khỏi màn hình).

Trong hàm main, tạo thêm biến car và truyền vào hàm gamePlay.

def main():
  bg = Background()
  car = Car()
  gameStart()
  while True:
    gamePlay(bg, car)
    gameOver()

Trong hàm gamePlay, thêm tham số car và thực hiện việc bắt sự kiện (phần bắt sự kiện này mình đã hướng dẫn ở bài hướng dẫn python cơ bản rồi). Những thứ khác làm tương tự với phần nền (gọi các hàm __init__, draw, update).

def gamePlay(bg, car):
  bg.__init__()
  car.__init__()
  moveLeft = False
  moveRight = False
  moveUp = False
  moveDown = False
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == KEYDOWN:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = True
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = True
        if event.key == K_UP:
          moveUp = True
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = True
      if event.type == KEYUP:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = False
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = False
        if event.key == K_UP:
          moveUp = False
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = False
    bg.draw()
    bg.update()
    car.draw()
    car.update(moveLeft, moveRight, moveUp, moveDown)
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Vậy là chúng ta đã xong phần chiếc xe rồi. Các bạn hãy chạy thử, xem lại code và chuẩn bị sang phần tiếp theo nhé!

Tạo chướng ngại vật

Các chướng ngại vật là những chiếc xe chuyển động ngược chiều. Các hãy gõ code trước nhé, mình sẽ giải thích sau.

Khai báo một số hằng số:

LANEWIDTH = 60

DISTANCE = 200
OBSTACLESSPEED = 2
CHANGESPEED = 0.001
OBSTACLESIMG = pygame.image.load('img/obstacles.png')

Tạo một class như sau:

class Obstacles():
  def __init__(self):
    self.width = CARWIDTH
    self.height = CARHEIGHT
    self.distance = DISTANCE
    self.speed = OBSTACLESSPEED
    self.changeSpeed = CHANGESPEED
    self.ls = []
    for i in range(5):
      y = -CARHEIGHT-i*self.distance
      lane = random.randint(0, 3)
      self.ls.append([lane, y])
  def draw(self):
    for i in range(5):
      x = int(X_MARGIN + self.ls[i][0]*LANEWIDTH + (LANEWIDTH-self.width)/2)
      y = int(self.ls[i][1])
      DISPLAYSURF.blit(OBSTACLESIMG, (x, y))
  def update(self):
    for i in range(5):
      self.ls[i][1] += self.speed
    self.speed += self.changeSpeed
    if self.ls[0][1] > WINDOWHEIGHT:
      self.ls.pop(0)
      y = self.ls[3][1] - self.distance
      lane = random.randint(0, 3)
      self.ls.append([lane, y])

Tạo thêm biến obstacles trong hàm main và truyền vào hàm gamePlay.

def main():
  bg = Background()
  car = Car()
  obstacles = Obstacles()
  gameStart()
  while True:
    gamePlay(bg, car, obstacles)
    gameOver()

Thêm tham số vào hàm gamePlay và làm tương tự như những phần trên.

def gamePlay(bg, car, obstacles):
  bg.__init__()
  car.__init__()
  obstacles.__init__()
  moveLeft = False
  moveRight = False
  moveUp = False
  moveDown = False
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == KEYDOWN:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = True
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = True
        if event.key == K_UP:
          moveUp = True
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = True
      if event.type == KEYUP:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = False
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = False
        if event.key == K_UP:
          moveUp = False
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = False
    bg.draw()
    bg.update()
    car.draw()
    car.update(moveLeft, moveRight, moveUp, moveDown)
    obstacles.draw()
    obstacles.update()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu những dòng code thôi.

Các bạn chú ý một số hằng số được khai báo, những chiếc xe làm chướng ngại vật có kích thước bằng với chiếc xe chúng ta điều khiển nên không khai báo thêm kích thức của xe.

 • LANEWIDTH là độ rộng của 1 làn xe (đường có 4 làn).
 • DISTANCE là khoảng cách giữa các xe theo chiều dọc.
 • OBSTACLESSPEED là tốc độ ban đầu của những chiếc xe.
 • CHANGESPEED dùng để tăng tốc độ của những chiếc xe theo thời gian.
 • OBSTACLESIMG là ảnh chiếc xe.

Trong hàm __init__ của class Obstacles, các bạn hãy chú ý biến self.ls. Biến này là một list các xe, mỗi xe gồm 2 thông số có dạng [lane, y], lane là làn của xe đó (có 4 làn được đánh số từ 0 đến 3), y là hoành độ của xe đó.

Dòng for dưới đây dùng để tạo 5 chiếc xe đầu tiên:

for i in range(5):
  y = -CARHEIGHT-i*self.distance
  lane = random.randint(0, 3)
  self.ls.append([lane, y])

Các xe được tạo ra cách nhau theo chiều dọc một khoảng bằng self.distance. Mỗi xe sẽ nằm ngẫu nhiên ở 1 trong 4 làn.

Các bạn có thể xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn.

Racing Pygame

Trong hàm draw, vòng lặp for dùng để vẽ từng xe. Trong vòng for, hai biến xy dùng để xác định hoành độtung độ của xe. Hàm này cũng không có gì phức tạp nên mình không giải thích nhiều.

Các bạn hãy chú ý vào hàm upd`ate nhe.

Vòng for dưới đây dùng để thay đổi vị trí xe dựa vào tốc độ:

for i in range(5):
  self.ls[i][1] += self.speed

Dòng dưới đây dùng để tăng tốc độ những chiếc xe:

self.speed += self.changeSpeed

Đoạn if dưới đây để kiểm tra xem chiếc xe ở đầu có ra khỏi màn hình chưa. Nếu xe đi ra khỏi màn hình thì xoá chiếc xe đóthêm một chiếc xe khác nối tiếp theo.

if self.ls[0][1] > WINDOWHEIGHT:
  self.ls.pop(0)
  y = self.ls[3][1] - self.distance
  lane = random.randint(0, 3)
  self.ls.append([lane, y])

Các bạn có thể xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn.

Racing Pygame

Vậy là chúng ta đã xong phần tạo những chướng ngại vật rồi. Các bạn xem lại code nhé, nghỉ ngơi một chút rồi sang phần tiếp theo nào.

Tính điểm

Để cho đơn giản thì chúng ta sẽ cho điểm tăng đều theo thời gian.

Các bạn hãy tạo class như sau:

class Score():
  def __init__(self):
    self.score = 0
  def draw(self):
    font = pygame.font.SysFont('consolas', 30)
    scoreSuface = font.render('Score: '+str(int(self.score)), True, (0, 0, 0))
    DISPLAYSURF.blit(scoreSuface, (10, 10))
  def update(self):
    self.score += 0.02

Trong hàm main, tạo thêm biến score và truyền vào gamePlay:

def main():
  bg = Background()
  car = Car()
  obstacles = Obstacles()
  score = Score()
  gameStart()
  while True:
    gamePlay(bg, car, obstacles, score)
    gameOver()

Thêm tham số vào hàm gamePlay và gọi các hàm __init__, draw, update như những phần trước:

def gamePlay(bg, car, obstacles, score):
  bg.__init__()
  car.__init__()
  obstacles.__init__()
  score.__init__()
  moveLeft = False
  moveRight = False
  moveUp = False
  moveDown = False
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == KEYDOWN:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = True
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = True
        if event.key == K_UP:
          moveUp = True
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = True
      if event.type == KEYUP:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = False
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = False
        if event.key == K_UP:
          moveUp = False
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = False
    bg.draw()
    bg.update()
    car.draw()
    car.update(moveLeft, moveRight, moveUp, moveDown)
    obstacles.draw()
    obstacles.update()
    score.draw()
    score.update()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Phần này không quá phức tạp nên mình không giải thích kỹ. Các bạn có thể tự xem code nhe.

Xử lý va chạm

Để cho đơn giản thì hãy xem chiếc xe của chúng ta và những chiếc xe khác là những hình chữ nhật.

Các bạn viết hàm để kiểm tra sự va chạm giữa hai hình chữ nhật như sau:

def rectCollision(rect1, rect2):
  if rect1[0] <= rect2[0]+rect2[2] and rect2[0] <= rect1[0]+rect1[2] and rect1[1] <= rect2[1]+rect2[3] and rect2[1] <= rect1[1]+rect1[3]:
    return True
  return False

Phần này mình đã giải thích rất kĩ ở bài hướng dẫn về xử lý va chạm rồi. Các bạn có thể xem bài hướng dẫn đó tại đây.

Nếu xe của chúng ta va chạm với 1 xe khác thì gameover. Vì thế, các bạn hãy viết hàm kiểm tra gameover như sau:

def isGameover(car, obstacles):
  carRect = [car.x, car.y, car.width, car.height]
  for i in range(5):
    x = int(X_MARGIN + obstacles.ls[i][0]*LANEWIDTH + (LANEWIDTH-obstacles.width)/2)
    y = int(obstacles.ls[i][1])
    obstaclesRect = [x, y, obstacles.width, obstacles.height]
    if rectCollision(carRect, obstaclesRect) == True:
      return True
  return False

Trong hàm gamePlay, chúng ta dùng hàm isGameover để kiểm tra gameover và kết thúc hàm. Khi hàm gamePlay kết thúc thì sẽ chạy đến hàm gameOver.

def gamePlay(bg, car, obstacles, score):
  car.__init__()
  obstacles.__init__()
  bg.__init__()
  score.__init__()
  moveLeft = False
  moveRight = False
  moveUp = False
  moveDown = False
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == KEYDOWN:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = True
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = True
        if event.key == K_UP:
          moveUp = True
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = True
      if event.type == KEYUP:
        if event.key == K_LEFT:
          moveLeft = False
        if event.key == K_RIGHT:
          moveRight = False
        if event.key == K_UP:
          moveUp = False
        if event.key == K_DOWN:
          moveDown = False
    if isGameover(car, obstacles):
      return
    bg.draw()
    bg.update()
    car.draw()
    car.update(moveLeft, moveRight, moveUp, moveDown)
    obstacles.draw()
    obstacles.update()
    score.draw()
    score.update()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Vậy là chúng ta đã hoàn thành hàm gamePlay. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết hàm gameOver.

Viết hàm gameOver

Hàm này không có gì phức tạp, chỉ cần dùng những hàm để vẽ và thêm việc bắt sự kiện nhấn phím SPACE để kết thúc hàm. Hàm gameOver được viết dưới đây:

def gameOver(bg, car, obstacles, score):
  font = pygame.font.SysFont('consolas', 60)
  headingSuface = font.render('GAMEOVER', True, (255, 0, 0))
  headingSize = headingSuface.get_size()

  font = pygame.font.SysFont('consolas', 20)
  commentSuface = font.render('Press "space" to replay', True, (0, 0, 0))
  commentSize = commentSuface.get_size()
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == pygame.KEYUP:
        if event.key == K_SPACE:
          return
    bg.draw()
    car.draw()
    obstacles.draw()
    score.draw()
    DISPLAYSURF.blit(headingSuface, (int((WINDOWWIDTH - headingSize[0])/2), 100))
    DISPLAYSURF.blit(commentSuface, (int((WINDOWWIDTH - commentSize[0])/2), 400))
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Trong hàm main, các bạn nhớ truyền thêm các biến vào hàm gameOver.

def main():
  bg = Background()
  car = Car()
  obstacles = Obstacles()
  score = Score()
  gameStart()
  while True:
    gamePlay(bg, car, obstacles, score)
    gameOver(bg, car, obstacles, score)

Vậy là chúng ta đã xong phần gameOver, chúng ta cùng sang phần cuối cùng nào!

Viết hàm gameStart

Hàm gameStart cũng tương tự như hàm gameOver.

def gameStart(bg):
  bg.__init__()
  font = pygame.font.SysFont('consolas', 60)
  headingSuface = font.render('RACING', True, (255, 0, 0))
  headingSize = headingSuface.get_size()

  font = pygame.font.SysFont('consolas', 20)
  commentSuface = font.render('Press "space" to play', True, (0, 0, 0))
  commentSize = commentSuface.get_size()
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == pygame.KEYUP:
        if event.key == K_SPACE:
          return
    bg.draw()
    DISPLAYSURF.blit(headingSuface, (int((WINDOWWIDTH - headingSize[0])/2), 100))
    DISPLAYSURF.blit(commentSuface, (int((WINDOWWIDTH - commentSize[0])/2), 400))
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

Trong hàm main, các bạn nhớ truyền thêm biến vào hàm gameStart nhe!!

def main():
  bg = Background()
  car = Car()
  obstacles = Obstacles()
  score = Score()
  gameStart(bg)
  while True:
    gamePlay(bg, car, obstacles, score)
    gameOver(bg, car, obstacles, score)

Kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong game đua xe đơn giản rồi. Game này khá dễ nên phù hợp với những bạn mới học lập trình game. Trong game còn nhiều thứ chưa tốt, các bạn có thể tự cải thiện thêm.

 • https://codelearn.io/sharing/lap-trinh-game-dua-xe-voi-pygame