Skip to content

Lập Trình Game Flappybird Với Python version 2

Vào những năm 2014, tựa game flappybird bỗng nhiên nổi tiếng không chỉ trong nước và quốc tế. Game flappybird có đồ họa đơn giản dễ chơi nhưng rất khó để đạt được điểm cao. Luật chơi vô cùng đơn giản, bạn chỉ cẩn điều khiển chú chim vượt qua các chướng ngại vật. Mỗi lần vượt qua bạn sẽ được cộng một điểm, nhưng nếu bạn để chú chim chạm vào các vật thể khác thì bạn sẽ bị thua.

Cài đặt python và các thư viện kèm theo

Cài đặt python

Nếu các bạn chưa cài python truy cập tại đây để được hướng dẫn .

Cài đặt thư viện cần thiết

pip install pygame

Bắt đầu lập trình thôi nào

Đầu tiên các bạn cần tạo file với cấu trúc thư mục như sau.

Flappybird

Import các thư viện cần thiết.

import pygame
import random
from pygame import mixer

Tạo một class Bird.

class Bird:

Hàm khởi tạo.

  def __init__(self):
    pygame.init() # Init pygame
    self.xScreen, self.yScreen = 500, 600 # Screen create
    linkBackGround = './data/background.jpg' # Đường dẫn ảnh background
    self.linkImgBird = "./data/bird.png" # Đường dẫn ảnh bird
    self.screen = pygame.display.set_mode(
      (self.xScreen, self.yScreen)) # Khởi tao kích thước màn hình
    pygame.display.set_caption("Code Learn - Flappybird")
    self.background = pygame.image.load(linkBackGround)
    self.gamerunning = True
    icon = pygame.image.load(self.linkImgBird)
    pygame.display.set_icon(icon)
    # --------------------------------------------------------
    self.xSizeBird = 80 # Chiều cao ảnh Bird
    self.ySizeBird = 60 # Chiều rộng ảnh Bird
    self.xBird = self.xScreen/3 # Vị trí bạn đầu của bird
    self.yBird = self.yScreen/2
    self.VBirdUp = 70 # Tốc độ nhảy bird
    self.VBirdDown = 7 # Tốc độ rớt bird
    # ------------------------------
    self.xColunm = self.yScreen+250 # khởi tạo cột đầu tiên
    self.yColunm = 0
    self.xSizeColunm = 100 # Chiều rộng cột
    self.ySizeColunm = self.yScreen
    self.Vcolunm = 6 # Tốc độ cột di chuyển
    self.colunmChange = 0

    self.scores = 0
    self.checkLost = False

Hàm bật âm thanh.

  def music(self, url): # Âm thanh
    bulletSound = mixer.Sound(url)
    bulletSound.play()

Lưu ý :

 • Ở đây mình dùng một file có âm thanh click.
 • Các bạn ấn tại đây để lựa chọn âm thanh bạn thích nhé.
 • Chỉ sử dụng file âm thanh có đuôi là .wav với Bitdepth là 16.

Hàm để vẽ các hình ảnh .

  def image_draw(self, url, xLocal, yLocal, xImg, yImg): # In ra người hình ảnh
    PlanesImg = pygame.image.load(url)
    PlanesImg = pygame.transform.scale(
      PlanesImg, (xImg, yImg)) # change size image
    self.screen.blit(PlanesImg, (xLocal, yLocal))

Hàm hiển thị điểm.

  def show_score(self, x, y, scores, size): # Hiển thị điểm
    font = pygame.font.SysFont("comicsansms", size)
    score = font.render(str(scores), True, (255, 255, 255))
    self.screen.blit(score, (x, y))

Phương thức colunm.

  def colunm(self):
    maginColunm = 80
    yColunmChangeTop = -self.ySizeColunm/2 - maginColunm + \
      self.colunmChange  # Khoảng cách giữa cột trên và đưới là 80*2
    yColunmChangeBotton = self.ySizeColunm/2 + maginColunm+self.colunmChange
    self.image_draw("./data/colunm.png", self.xColunm,
            yColunmChangeTop, self.xSizeColunm, self.ySizeColunm)
    self.image_draw("./data/colunm.png", self.xColunm,
            yColunmChangeBotton, self.xSizeColunm, self.ySizeColunm)
    self.xColunm = self.xColunm - self.Vcolunm
    if self.xColunm < -100: # Nếu cột đi qua màn hình
      self.xColunm = self.xScreen # Tạo cột mới
      # Random khoảng cách cột
      self.colunmChange = random.randint(-150, 150)
      self.scores += 1
    return yColunmChangeTop+self.ySizeColunm, yColunmChangeBotton # Trả về vị trí hai cột

Hàm run.

  def run(self):
    while self.gamerunning:
      self.screen.blit(self.background, (0, 0))
      for event in pygame.event.get(): # Bắt các sự kiện
        # print(event)
        if event.type == pygame .QUIT: # sự kiện nhấn thoát
          self.gamerunning = False
        if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
          self.yBird -= self.VBirdUp # Bird bay lên
          self.music("./data/wet-click.wav")
        if event.type == pygame.KEYDOWN: # sự kiện có phím nhấn xuống
          if event.key == pygame.K_SPACE:
            self.yBird -= self.VBirdUp # Bird bay lên
            self.music("./data/wet-click.wav")
      self.yBird += self.VBirdDown # Bird rớt xuống
      yColunmChangeTop, yColunmChangeBotton = self.colunm()
      # print(self.yBird,yColunmChangeTop,self.yBird+self.ySizeBird, yColunmChangeBotton)
      # ---------Check xem bird chạm cột----------------------------------
      if self.yBird < yColunmChangeTop and (self.xColunm+self.xSizeColunm - 5 > self.xBird+self.xSizeBird > self.xColunm + 5 or self.xColunm+self.xSizeColunm > self.xBird > self.xColunm):
        self.checkLost = True
      if self.yBird+self.ySizeBird > yColunmChangeBotton and (self.xColunm+self.xSizeColunm - 5 > self.xBird+self.xSizeBird > self.xColunm + 5 or self.xColunm+self.xSizeColunm > self.xBird > self.xColunm):
        self.checkLost = True
      # ---------Check xem bird có chạm tường-----------------------------
      if (self.yBird + self.ySizeBird > self.yScreen) or self.yBird < 0:
        self.yBird = self.yScreen/2
        self.checkLost = True
      self.Vcolunm = 6 if self.scores < 1 else 6 + self.scores/5 # Tốc độ tăng dần
      self.VBirdDown = 7 if self.scores < 1 else 7 + \
        self.scores/10 # Bird rơi nhanh dần
      print(self.Vcolunm)
      while(self.checkLost): # Nếu Bird chạm vật
        self.xColunm = self.xScreen+100
        for event in pygame.event.get():  # Nếu nhấn
          if event.type == pygame.QUIT: # Thoát
            self.gamerunning = False
            self.checkLost = False
            break
          if event.type == pygame.KEYDOWN: # Thoát
            self.checkLost = False
            self.scores = 0
          if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
            self.checkLost = False
            self.scores = 0
        self.show_score(100, 100, "Scores:{}".format(
          self.scores), 40) # In điểm
        self.show_score(self.xScreen/2-100, self.yScreen /
                2-100, "GAME OVER", 50) # In Thông báo thua
        self.Vcolunm = 6
        self.VBirdDown = 7
        pygame.display.update()
      self.image_draw(self.linkImgBird, self.xBird,
              self.yBird, self.xSizeBird, self.ySizeBird)
      self.show_score(self.xScreen - 200, 20, "[email protected]", 15)
      self.show_score(10, 10, "Scores:{}".format(self.scores), 35)
      pygame.display.update() # Update
      clock = pygame.time.Clock()
      clock.tick(80)

Lưu ý: Các bạn chú ý vào phần ghi chú Check xem bird chạm cột. Mình sẽ kiểm tra xem bird có chạm cột vào những trường hợp như sau. Và cũng tương tự như bird chạm vào tường.

Flappybird

Hàm main

if __name__ == "__main__":
  bird = Bird()
  bird.run()

Kết

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình, nếu có gì thắc mắc thì hãy bình luận phía bên dưới. Nếu các bạn thấy hay thì hãy share bài để ủng hộ mình nhé.

 • https://codelearn.io/sharing/lap-trinh-game-flappybird-voi-python