Skip to content

Làm Game Space Invaders Bằng Python

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách làm game Caro chơi qua mạng Lan. Hôm nay mình sẽ sử dụng một thư viện làm game chuyên nghiệp hơn cũng như hướng dẫn cách làm game Space Invaders với Python.

Chắc có lẽ mỗi ai trong chúng ta mà không biết đến game Space Invaders. Trò chơi này gắn liền với tuổi thơ chúng ta nhất là thế hệ 8x 9x. Game Space Invaders cũng có thể nói là một sự khởi đầu cho ngành phát triển game như hiện nay. Với lối chơi đơn giản cũng như không gây nhàm chán, hiện này trò chơi này vẫn luôn được các bạn trẻ yêu thích.

Cài đặt python và các thư viện kèm theo

Cài đặt python

Nếu các bạn chưa cài python truy cập tại đây để được hướng dẫn .

Cài đặt thư viện cần thiết

pip install pygame

Bắt đầu lập trình thôi nào

Đầu tiên các bạn cần tạo file với cấu trúc thư mục như sau.

Space Invaders

Import các thư viện cần thiết.

import pygame
import random
from pygame import mixer

Tạo một class Game.

class Game:

Hàm khởi tạo.

  def __init__(self):
    pygame.init() # Init pygame
    self.xScreen, self.yScreen = 1000, 600 # Screen create
    self.VBullet = 15 # Tốc độ Bullet
    self.VPlanes = 15 # Tốc độ Planes
    self.VEnemy = 6 # Tốc độ Enemy
    self.scores = 0 # Điểm số
    self.numberEnemy = 2 # Số lượng enemy trong một screen
    self.numberBullet = 6 # Số bullet trong một screen
    linkBackGround = './data/background.jpg' # Đường dẫn ảnh background
    self.linkEnemy = './data/enemy.png' # Đường dẫn ảnh Enemy
    self.linkPlanes = './data/planes.png' # Đường dẫn ảnh Planes
    self.sizexPlanes, self.sizeyPlanes = 80, 80
    self.xPlanes, self.yPlanes = self.xScreen / \
      2, self.yScreen-100 # Khởi tao vị trí ban đầu planes
    self.screen = pygame.display.set_mode(
      (self.xScreen, self.yScreen)) # Khởi tao kích thước màn hình
    pygame.display.set_caption("Code Learn - Space Invaders")
    self.background = pygame.image.load(linkBackGround)
    icon = pygame.image.load(self.linkPlanes)
    pygame.display.set_icon(icon) # Set icon cho screen
    self.gamerunning = True
    self.listBullet = []
    self.listEnemy = []
    self.YGameOver = 0
    self.K_DOWN = self.K_UP = self.K_LEFT = self.K_RIGHT = False
    self.music("./data/musictheme.wav")

Hàm bật âm thanh .

  def music(self, url): # Âm thanh bắn
    bulletSound = mixer.Sound(url)
    bulletSound.play()

Lưu ý :

 • Các bạn truy cập tại đây để lựa chọn âm thanh bạn thích nhé.
 • Chỉ sử dụng file âm thanh có đuôi là .wav với Bitdepth là 16.

Hàm hiển thị điểm.

  def show_score(self, x, y, scores, size): # Hiển thị điểm
    font = pygame.font.SysFont("comicsansms", size)
    score = font.render(str(scores), True, (255, 255, 255))
    self.screen.blit(score, (x, y))

Hàm để vẽ các hình ảnh .

  def image_draw(self, url, xLocal, yLocal, xImg, yImg): # In ra người hình ảnh
    PlanesImg = pygame.image.load(url)
    PlanesImg = pygame.transform.scale(
      PlanesImg, (xImg, yImg)) # change size image
    self.screen.blit(PlanesImg, (xLocal, yLocal))

Phương thức enemy.

  def enemy(self): # Quản lý Enemy
    for count, i in enumerate(self.listEnemy):
      xEnemy = i["xEnemy"] # Lấy toạn độ X
      yEnemy = i["yEnemy"] # Lấy toạn độ Y
      self.YGameOver
      # print("đổi")
      if xEnemy < 0 or xEnemy > self.xScreen-self.sizexPlanes: # Nếu chạm vào hai bên phải trái
        # thì đổi hướng
        self.listEnemy[count]["direction"] = not self.listEnemy[count]["direction"]
      self.image_draw(self.linkEnemy, xEnemy, yEnemy, self.sizexPlanes,
              self.sizeyPlanes) # In enemy ra màn hình
      self.listEnemy[count]["xEnemy"] = xEnemy + \
        (self.VEnemy if self.listEnemy[count]
         ["direction"] == False else -self.VEnemy)
      self.listEnemy[count]["yEnemy"] = yEnemy + \
        self.VEnemy/2.5 # Toạn độ x xông tốc độ Enemy/3
      # Gán giá trị lớn nhất của Enemy theo y
      self.YGameOver = yEnemy if yEnemy > self.YGameOver else self.YGameOver

      # print(xEnemy,yEnemy,self.xScreen,self.yScreen)
      # print(self.listEnemy[count]["direction"])

Lưu ý : Khi mỗi Enemy được khởi tạo sẽ được thêm vào listEnemy. Mỗi Enemy được định nghĩa dưới dạng dict với các key là {"xEnemy","yEnemy","direction"}. Khi trong vòng while trong hàm run chạy thì:

 • Kiểm tra xem các có chạm vào lề bên phải và bên trái màn hình hay không xEnemy < 0 or xEnemy > self.xScreen-self.sizexPlanes nếu trong khoảng thì sẽ đổi hướng đi ngược lại.
 • Đưa Enemy tiến về phía trước và dịch sang phía "direction" .
 • Gán các giá trị theo trục Y lớn nhất của Enemy vào self.YgnemyGameOver .

Phương thức bullet.

  def bullet(self):
    for count, i in enumerate(self.listBullet):
      xBullet = i["xBullet"] # Lấy trúc tọa độ theo X
      yBullet = i["yBullet"] # Lấy trúc tọa độ theo X
      self.image_draw('./data/bullet.png', xBullet,
              yBullet, 50, 50) # In ra bullet
      self.listBullet[count]["yBullet"] = yBullet - \
        self.VBullet # Tiến y vè phía trước
      if yBullet <= 5: # nếu toạn độ Y phía trên nàm hình thì xóa
        self.listBullet.remove(self.listBullet[count])
    # print(self.listBullet)

Lưu ý:

 • Các bullet được thêm vào self.listBullet.
 • Mỗi khi vòng while trong hàm run được gọi sẽ giảm tọa độ theo trục y của Bullet để hướng Bullet về Enemy.

Hàm run.

  def run(self):
    while self.gamerunning:
      self.screen.blit(self.background, (0, 0))
      for event in pygame.event.get(): # Bắt các sự kiện
        if event.type == pygame.QUIT: # sự kiện nhấn thoát
          self.gamerunning = False
        if event.type == pygame.KEYDOWN: # sự kiện có phím nhấn xuống
          if event.key == pygame.K_DOWN:
            self.K_DOWN = True
          if event.key == pygame.K_UP:
            self.K_UP = True
          if event.key == pygame.K_LEFT:
            self.K_LEFT = True
          if event.key == pygame.K_RIGHT:
            self.K_RIGHT = True
          if event.key == pygame.K_SPACE:
            if len(self.listBullet) < self.numberBullet:
              self.music("./data/laser.wav")
              self.listBullet.append({ # Add Thêm bullet
                "xBullet": self.xPlanes+self.sizexPlanes/2 - 25,
                "yBullet": self.yPlanes-self.sizexPlanes/2,
              })
            # print(self.listBullet)
        if event.type == pygame.KEYUP: # sự kiện thả phím
          if event.key == pygame.K_DOWN:
            self.K_DOWN = False
          if event.key == pygame.K_UP:
            self.K_UP = False
          if event.key == pygame.K_LEFT:
            self.K_LEFT = False
          if event.key == pygame.K_RIGHT:
            self.K_RIGHT = False
      if self.K_DOWN:
        self.yPlanes = self.yPlanes+self.VPlanes/2 # TIến lên
      if self.K_UP:
        self.yPlanes = self.yPlanes-self.VPlanes/2 # TIến xuống
      if self.K_LEFT:
        self.xPlanes = self.xPlanes-self.VPlanes # TIến trái
      if self.K_RIGHT:
        self.xPlanes = self.xPlanes+self.VPlanes # TIến phải

      # Kiểm tra có vượt quá giới hạn màn hình và sét về lề màn hình
      self.xPlanes = 0 if self.xPlanes < 0 else self.xPlanes
      self.xPlanes = self.xScreen-self.sizexPlanes if self.xPlanes + \
        self.sizexPlanes > self.xScreen else self.xPlanes
      self.yPlanes = 0 if self.yPlanes < 0 else self.yPlanes
      self.yPlanes = self.yScreen-self.sizeyPlanes if self.yPlanes + \
        self.sizeyPlanes > self.yScreen else self.yPlanes

      # nếu số lượng Enemy ít hơn self.numberEnemy thì tạo thêm
      if len(self.listEnemy) < self.numberEnemy:
        self.listEnemy.append({
          "xEnemy": random.randint(0, self.xScreen-self.sizexPlanes),
          "yEnemy": random.randint(-50, self.yScreen/6),
          "direction": random.choice((True, False))
        })
      listEnemy2 = self.listEnemy
      # Kiểm tra có trúng bullet
      for countEnemy, enemyIteam in enumerate(listEnemy2):
        xEnemy = enemyIteam["xEnemy"]
        yEnemy = enemyIteam["yEnemy"]
        xEnemy = enemyIteam["xEnemy"]
        yEnemy = enemyIteam["yEnemy"]
        for countBullet, bulletIteam in enumerate(self.listBullet):
          xBullet = bulletIteam["xBullet"]
          yBullet = bulletIteam["yBullet"]
          # Kiểm tra bullet có nằm giữa Enemy theo trục x không
          isInX = xEnemy <= xBullet <= xEnemy+self.sizexPlanes
          # Kiểm tra bullet có nằm giữa Enemy theo trục y không
          isInY = yEnemy <= yBullet <= yEnemy+self.sizexPlanes/1.2
          if(isInX and isInY): # nếu nằm giữa
            self.listEnemy.remove(
              self.listEnemy[countEnemy]) # Xóa Enemy
            self.listBullet.remove(
              self.listBullet[countBullet]) # Xóa Bullet
            self.scores = self.scores + 1 # CỘng thêm điểm
            # print(scores)
            break
      if self.numberEnemy < 7:
        self.numberEnemy = (self.scores/15) + 2
      if self.YGameOver > self.yScreen-50: # Nếu Enemy về gần đích
        newGame = False
        self.music("./data/musicbackground.wav")
        while(True):
          for event in pygame.event.get():  # Nếu nhấn
            if event.type == pygame.QUIT: # Thoát
              self.gamerunning = False
              newGame = True
              break
            if event.type == pygame.KEYDOWN: # Thoát
              newGame = True
              break
          if(newGame == True): # Thoát vòng while để vào game mới
            break
          self.show_score(100, 100, "Scores:{}".format(
            self.scores), 40) # In điểm
          self.show_score(self.xScreen/2-100, self.yScreen/2-100,
                  "GAME OVER", 50) # In Thông báo thua
          pygame.display.update()
        self.scores = 0   # Trả các biến về giá trị ban đầu
        self.listBullet = []
        self.listEnemy = []
        self.YGameOver = 0
      self.show_score(10, 10, "Scores:{}".format(self.scores), 35)
      # self.show_score(self.xScreen - 200, 20, "[email protected]", 15)
      self.image_draw("./data/codelearn-logo.png",
              self.xScreen-180, 10, 150, 60) # Logo code Learn
      self.enemy()
      self.bullet()
      self.image_draw(self.linkPlanes, self.xPlanes,
              self.yPlanes, self.sizexPlanes, self.sizeyPlanes)
      pygame.display.update() # Update

Lưu ý: Mình sử dụng hai vòng for để duyệt listEnemylistBullet xem toạ độ các Bullet có nằm trong Enemy không. Nếu có thì xóa BulletEnemy ra khỏi list.

Chạy thử.

if __name__ == "__main__":
  game = Game()
  game.run()

Kết:

Trên đây mình hướng dẫn các bạn làm game Space Invaders bằng python sử dụng thư viện pygame. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.

 • https://codelearn.io/sharing/lam-game-space-invaders-bang-python