Skip to content

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Cuộn nền (scrolling background) xuất hiện ở rất nhiều game. Trong bài viết, các bạn sẽ tìm hiểu cách cuộn nền vô hạn và cuộn nền theo nhân vật. Bài hướng dẫn này khá đơn giản, mình sẽ giới thiệu cách mình hay dùng để cuộn nền. Các bạn cũng có thể có những cách khác để làm việc này. Nào, hãy cùng bắt đầu! Trong bài viết, mình có dùng một số hình ảnh lấy từ OpenGameArt.org

Cuộn nền vô hạn

Mình sử dụng một ảnh nền như sau:

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Bây giờ hãy tiến hành code thôi, các bạn đặt file ảnh đúng tên và cùng thư mục với file code nhé!

import pygame, sys
from pygame.locals import *
pygame.init()
FPS = 60
fpsClock = pygame.time.Clock()

BG = pygame.image.load('background.png')
BG = pygame.transform.scale(BG, (960, 540))

DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((350, 540))
pygame.display.set_caption('SCROLLING BACKGROUND')

class Background():
  def __init__(self):
    self.x = 0
    self.y = 0
    self.speed = 3
    self.img = BG
    self.width = self.img.get_width()
    self.height = self.img.get_height()
  def draw(self):
    DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x), int(self.y)))
  def update(self):
    self.x -= self.speed

def main():
  bg = Background()
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
    bg.draw()
    bg.update()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

if __name__ == '__main__':
  main()

Các bạn chạy thử nhé! Code này thì đơn giản thôi, dòng nào chưa rõ thì các bạn có thể tự tìm hiểu nhé.

Các bạn có thể thấy rằng, nền đã cuộn sang trái. Tuy nhiên, code chỉ chạy hiệu quả được 1 lúc. Lúc sau, do hình ảnh không đủ dài nên code chạy không chính xác nữa. Để giải quyết vấn đề này thì mình có ý tưởng là vẽ nối tiếp 2 cái nền là để tạo thành nền dài hơn. Các bạn thêm vào hàm draw như sau:

def draw(self):
  DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x), int(self.y)))
  DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x + self.width), int(self.y)))

Trong đoạn code trên có thể thấy rằng self.x là hoành độ nền thứ nhất, self.x+self.width là hoành độ nền thứ 2.

Để vẽ nối tiếp 2 nền thì phần cuối của nền đầu phải khớp với phần đầu của nền sau. Thông thường, những ảnh nền người ta đều vẽ như thế.

Tuy nhiên, 2 nền vẫn chưa đủ dài do nền của chúng ta sẽ cuộn vô hạn. Vì thế, cần suy nghĩ cách khác để giải quyết vấn đề này.

Khi nền thứ nhất đi hết màn hình thì có thể đặt lại hoành độ của nó bằng hoành độ nền thứ hai. Tức là kéo cả 2 nền về bên phải sao cho nền thứ nhất lúc sau ứng với nền thứ 2 lúc đầu. Các bạn xem ảnh minh hoạ bên dưới nhé.

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Vậy là chúng ta chỉ cần vẽ 2 nền và đến thời điểm thích hợp thì kéo cả 2 nền sang phải sao cho hình ảnh không đổi so với lúc đầu.

Các bạn thêm code vào hàm update để thực hiện điều đó:

def update(self):
  self.x -= self.speed
  if self.x < -self.width:
    self.x += self.width

Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần cuộn vô hạn rồi.

Các bạn cũng có thể tạo các lớp nền chồng lên nhau để thể hiện sự xa gần. Nền ở xa cuộn với tốc độ chậm hơn.

Mình dùng 2 hình ảnh tương ứng với nền xa và gần:

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Các bạn tự tìm hiểu code bên dưới nhé:

import pygame, sys
from pygame.locals import *
pygame.init()
FPS = 60
fpsClock = pygame.time.Clock()

FAR_BG = pygame.image.load('far-background.png')
FAR_BG = pygame.transform.scale(FAR_BG, (960, 540))

NEAR_BG = pygame.image.load('near-background.png')
NEAR_BG = pygame.transform.scale(NEAR_BG, (960, 540))

DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((350, 540))
pygame.display.set_caption('SCROLLING BACKGROUND')

class Background():
  def __init__(self, img, speed):
    self.x = 0
    self.y = 0
    self.speed = speed
    self.img = img
    self.width = self.img.get_width()
    self.height = self.img.get_height()
  def draw(self):
    DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x), int(self.y)))
    DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x + self.width), int(self.y)))
  def update(self):
    self.x -= self.speed
    if self.x < -self.width:
      self.x += self.width

def main():
  far_bg = Background(FAR_BG, 2)
  near_bg = Background(NEAR_BG, 3)
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
    far_bg.draw()
    far_bg.update()
    near_bg.draw()
    near_bg.update()
    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

if __name__ == '__main__':
  main()

Các bạn chạy code để xem kết quả nhé

Cuộn nền theo nhân vật

Mình có một nhân vật trong game, mình muốn giữ nó luôn ở vị trí giữa màn hình khi di chuyển thì phải làm thế nào? Các bạn hãy xem ví dụ mình đã làm nhé! Để cho đơn giản thì mình cho nhân vật đó là hình chữ nhật luôn.

Mình có dùng 1 ảnh để làm nền.

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Bây giờ chúng ta hãy cùng code thôi. Hãy vẽ nền và nhân vật trước. Dùng sự kiện nhấn phím mũi tên trái và phải để di chuyển nhân vật.

import pygame, sys
from pygame.locals import *
pygame.init()
FPS = 60
fpsClock = pygame.time.Clock()

WINDOWWIDTH = 400
WINDOWHEIGHT = 500

BG = pygame.image.load('background.png')
BG = pygame.transform.scale(BG, (1000, 500))
DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
pygame.display.set_caption('SCROLL')

class Background():
  def __init__(self):
    self.x = 0
    self.y = 0
    self.img = BG
    self.width = self.img.get_width()
    self.height = self.img.get_height()

  def draw(self):
    DISPLAYSURF.blit(self.img, (int(self.x), int(self.y)))

  def update(self):
    pass

class Player():
  def __init__(self):
    self.width = 50
    self.height = 40
    self.x = 0
    self.y = 400
    self.surface = pygame.Surface((self.width, self.height))
    self.surface.fill((255, 0, 0))
    self.speed = 5

  def draw(self, bg):
    DISPLAYSURF.blit(self.surface, (int(self.x + bg.x), int(self.y + bg.y)))

  def update(self, bg, left, right):
    if left == True:
      self.x -= self.speed
    if right == True:
      self.x += self.speed
    if self.x < 0:
      self.x = 0
    if self.x + self.width > bg.width:
      self.x = bg.width - self.width

def main():
  bg = Background()
  player = Player()
  left = False
  right = False
  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          left = True
        if event.key == pygame.K_RIGHT:
          right = True
      if event.type == pygame.KEYUP:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          left = False
        if event.key == pygame.K_RIGHT:
          right = False
    bg.draw()
    player.draw(bg)

    player.update(bg, left, right)
    bg.update()

    pygame.display.update()
    fpsClock.tick(FPS)

if __name__ == '__main__':
  main()

Các bạn cần chú ý đến class Player. Trong hàm __init__ thì self.xself.yvị trí của nhân vật so với nền (không phải so với DISPLAYSURF). Vì thế, trong hàm , vị trí được vẽ trên DISPLAYSURFself.x + bg.xself.y + bg.y. Các bạn có thể thử thay đổi vị trí của nền để thấy rõ, vị trí của nhân vật không đổi so với nền.

Ảnh nền của chúng ra rất dài, DISPLAYSURF chỉ vẽ được một phần nhìn thấy của nền thôi. Mình tạm gọi phần nhìn thấy của nền là phần camera. Vì thế chúng ta cần phải điều chình phần camera sao cho nhân vật luôn nằm chính giữa (trừ trường hợp camera đi sát bên trái hoặc bên phải). Các bạn có thể xem hình dưới để hiểu rõ hơn.

Cuộn Nền Trong Game Với Pygame

Sau khi có vị trí camera so với nền thì suy ra vị trí nền so với DISPLAYSURF. Các bạn chỉnh lại hàm update của class Background như sau:

def update(self, player):
  x_camera = player.x - (WINDOWWIDTH/2 - player.width/2)
  if x_camera < 0:
    x_camera = 0
  if x_camera + WINDOWWIDTH > self.width:
    x_camera = self.width - WINDOWWIDTH
  self.x = -x_camera

Trong vòng lặp game, các bạn nhớ thêm truyền thêm player vào hàm bg.update() như thế này bg.update(player).

Như vậy là chúng ta đã cuộn được nền theo nhân vật rồi. Các bạn cũng có thể thử chỉnh lại code để cuộn nền theo cả chiều dọc đối với những nền lớn hơn nhe!

Kết

Vậy là chúng ta đã kết thúc phần cuộn nền rồi! Phần này theo mình cũng khá đơn giản và được ứng dụng trong rất nhiều game đấy. Trên đây chỉ là ý tưởng của mình cho việc cuộn nền. Nếu các bạn có những cách khác thì hãy để lại comment để mọi người cũng học hỏi nhé.

Phần này mình không để code, các bạn tự tìm hiểu và làm theo hướng dẫn nhé.

 • https://codelearn.io/sharing/cach-cuon-nen-trong-game-voi-pygame