Skip to content

Ansible là gì?

Ansible - Playbook

Ansible là một công cụ tự động hóa cơ sở hạ tầng mã nguồn mở, giúp bạn quản lý và cấu hình các máy chủ từ xa. Ansible sử dụng một kiến trúc agentless, nghĩa là nó không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm bổ sung nào trên các máy chủ được quản lý. Thay vào đó, Ansible sử dụng giao thức SSH để giao tiếp với các máy chủ và thực hiện các tác vụ.

Ansible được sử dụng để quản lý một loạt các tác vụ, bao gồm:

 • Cài đặt phần mềm
 • Cấu hình hệ thống
 • Khởi động và dừng dịch vụ
 • Quản lý bảo mật
 • Phân phối thay đổi

Lợi ích của việc sử dụng Ansible

 • Dễ sử dụng: Ansible được thiết kế để dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không có kinh nghiệm về tự động hóa hệ thống.
 • Mạnh mẽ: Ansible có thể được sử dụng để quản lý một loạt các tác vụ, từ cài đặt phần mềm đến cấu hình hệ thống.
 • Linh hoạt: Ansible có thể được sử dụng để quản lý các máy chủ từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Linux, Windows và macOS.
 • Mở rộng: Ansible có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các mô-đun và công cụ của bên thứ ba.

Hạn chế

 • Nếu không phải triển khai 1 hệ thống đủ lớn, hoặc chỉ phải thực hiện trên 1, 2 server thì thực sự không cần thiết dùng đến
 • Viết ra kịch bản có khi tiêu tốn nhiều thời gian hơn việc bạn thực hiện nó bằng lệnh.

Thành phần trong ansible

 1. Play-book - Là nơi bạn sẽ khai báo kịch bản chạy cho server
 2. Tasks - Là những công việc nhỏ trong cuốn sổ Playbooks trên
 3. Inventory - Khai báo địa chỉ server cần được setup
 4. Modules - Những chức năng hỗ trợ cho việc thực thi tasks dễ và đang dạng

PLAYBOOKS

Ansible Playbook là gì ?

Ansible Playbook là một tệp văn bản được viết bằng định dạng YAML chứa các hướng dẫn về cách tự động hóa các tác vụ trên các máy chủ. Các playbook Ansible thường được sử dụng để quản lý cấu hình, triển khai phần mềm và quản lý mạng.

Một playbook Ansible có thể chứa nhiều tác vụ, mỗi tác vụ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Các tác vụ có thể được sắp xếp thành các nhóm để tổ chức mã. Các playbook Ansible có thể được chạy theo cách thủ công hoặc được lên lịch để chạy tự động.

Ansible Playbook là một cách hiệu quả để tự động hóa các tác vụ trên các máy chủ. Chúng dễ viết và dễ đọc, và chúng có thể được sử dụng để quản lý các máy chủ trên nhiều nền tảng.

 • Trong playbooks, chúng ta sẽ xác định những gì cần phải làm. Hay nói cách khác là nơi ta sẽ viết kịch bản cho các con server.
 • Trong playbooks sẽ chứa một tập hợn các activities (hoạt động) hay các tasks (nhiệm vụ) sẽ được chạy trên một hay một nhóm servers.
 • Trong đó task là một hành động duy nhất được thực hiện trên server, ví dụ như cài gói service nào đó, hay bật tắt service.
# Simple Ansible Playbook1.yml
-
 name: Play 1
 hosts: localhost
 tasks:
  - name: Execute command "date"
   command: date
  - name: Execute script on server
   script: test_script.sh
  - name: Install httpd service
   yum:
    name: httpd
    state: present
  - name: Start web server
   service:
    name: httpd
    state: started

Trên đây là một playbook đơn giản chứa một kịch bản có tên Play 1 (name: Play 1).

Có tổng cộng 4 nhiệm vụ cần được chạy cho server. Nhiệm vụ lần lượt là:

 1. chạy lệnh date
 2. chạy file test_script.sh
 3. cài đặt dịch vụ httpd
 4. start dịch vụ httpd vừa cài trên

Bạn để ý các thuộc tính command, script, yum, service là những code có sẵn do ansible cung cấp. Module hỗ trợ bạn viết và thực thi các nhiệm vụ một cách đơn giản hơn.

Chạy file ansible play-book

ansible-palybook -i hosts my_playbook.yml

MODULES

Ansible cung cấp rất nhiều module

 1. System: Bao gồm các module như User, Group, Hostname, Systemd, Service
 2. Commands: Thường có module con như Command, Expect, Raw, Script, Shell
 3. Files: Các module làm việc với file như Copy, Find, Lineinfile, Replace, v.v...
 4. Database: Ansbile cũng support mạnh mẽ những module làm việc với DB như Mongodb, Mssql, Mysql, Postgresql, Proxysql, v.v...
 5. Cloud: Ansible cũng không quên kết hợp với các dịch vụ clound nổi tiếng như Amazon, Google, Docker, Linode, VMware, Digital Ocean, v.v...

Và còn hàng trăm module khác đã được ansible cung cấp sẵn.

INVENTORY

Đây là nơi sẽ chứa tên các con server hay địa chỉ ip mà bạn muốn thực thi.

# Sample Inventory File
Server1.company.com
Server2.company.com 

[mail]
Server3.company.com 
Server4.company.com 

[db]
Server5.company.com 
Server6.company.com 

[web]
Server7.company.com
Server8.company.com 

[all_servers:children]
mail
db
web

Bạn để ý cách khai báo với [mail], [db], [web]. Đây là cách khai báo 1 group các server với nhau. [mail] là tên group. Trong playbook, nếu bạn muốn file playbook đó sẽ thực thi group các server liên quan đến web, bạn chỉ cần khai báo

hosts: web

Còn [all_servers:children] là cách khai báo group các group với nhau.

Ansible còn cung cấp một số params phục vụ cho việc truy cập vào server mà bạn đã khai báo trong inventory file dễ dàng hơn.

# DB Servers
sql_db1 ansible_host=sql01.xyz.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Lin$Pass
sql_db2 ansible_host=sql02.xyz.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Lin$Pass

VARIABLES

Biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị và có thể thay đổi giá trị được.

-
 name: Print car's information
 hosts: localhost
 vars:
  car_model: "BMW M3"
  country_name: USA
  title: "Systems Engineer"
 tasks:
  - name: Print my car model
   command: echo "My car's model is {{ car_model }}"

  - name: Print my country
   command: echo "I live in the {‌{ country_name }}"

Để khai báo biến, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính varsansible đã cung cấp. car_model sẽ là key, "BMW M3" sẽ là value. Bên dưới để sử dụng biến car_model ta sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn và tên biến {{ car_model }}

CONDITIONS

Ansible cũng cho phép bạn điều hướng lệnh chạy hay giới hạn phạm vi để run câu lệnh nào đó.

# Simple playbook.yml
-
 name: Toi da tot nghiep chua
 hosts: localhost
 vars:
  age: 25
 tasks:
  - name: 'bfd'
   command: echo "Toi chua tot nghiep"
   when: age < 22     
  - name: 'abc          
   command: echo "Toi da tot nghiep"           
   when: age >= 22

REGISTER

Register giúp nhận kết quả trả về từ một câu lệnh. Sau đó ta có thể dùng kết quá trả về đó cho những câu lệnh chạy sau đó.

Ví dụ ta có bài toán như sau: kiểm tra trạng thái của service httpd, nếu start thất bại thì gửi mail thông báo cho admin.

# Sample ansible playbook.yml
-
 name: Check status of service and email if its down
 hosts: localhost
 tasks:
  - command: service httpd status
   register: command_output

  - mail:
    to: Admins 
    subject: Service Alert
    body: "Service is down"
   when: command_output.stdout.find("down") != -1

Nhờ vào thuộc tính register, kết quả trả về sẽ được chứa vào biến command_output. Từ đó ta sử dụng tiếp các thuộc tính của biến command_outputstdout.find để tìm chữ "down" có xuất hiện trong nội dung trả về không. Nếu không tìm thấy thì kết quả sẽ là -1.

LOOPS

Nhưng nếu server yêu cầu cài thêm nhiều gói service khác như mysql, php thì sao. Như bình thường chúng ta sẽ viết như sau:

# Simple Ansible Playbook1.yml
-
 name: Install packages
 hosts: localhost
 tasks:
  - name: Install httpd service
   yum:
    name: httpd
  - name: Install mysql service
   yum:
    name: mysql
  - name: Install php service
   yum:
    name: php

Ở đây mới ví dụ 3 service cần cài mà phải viết lập lại các thuộc tính name, module yum đến 3 lần. Nếu server cần cài lên đến 100 gói service thì việc ngồi copy/paste cũng trở nên vấn đề đấy. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng chức năng loopsansible đã cung cấp để để viết.

# Simple Ansible Playbook1.yml
-
 name: Install packages
 hosts: localhost
 tasks:
  - name: Install all service
   yum: name="{{ item }}" state=present
   with_items:
    - httpd
    - mysql
    - php

with_items là một lệnh lặp, thực thi cùng một tác vụ nhiều lần. Mỗi lần chạy, nó lưu giá trị của từng thành phần trong biến item.

ROLES

Nếu bạn có nhiều server hay nhiều group server và mỗi server thực thiện những tasks riêng biệt. Và khi này nếu viết tất cả vào cùng một file playbook thì code khá là xấu và khó để quản lý. Ansible đã cung cấp sẵn chức năng roles, về đơn giản nó sẽ giúp bạn phân chia khu vực với nhiệm vụ riêng biệt.

# Simple Ansible setup_application.yml
-
 name: Set firewall configurations
 hosts: web
 vars:
  http_port: 8081
  snmp_port: 160-161
  inter_ip_range: 192.0.2.0

 tasks:
  - firewalld:
    service: https
    permanent: true
    state: enabled
  - firewalld:
    port: "{{ http_port }}"/tcp
    permanent: true
    state: disabled
  - firewalld:
    port: "{{ snmp_port }}"/udp
    permanent: true
    state: disabled
  - firewalld:
    source: "{{ inter_ip_range }}"/24
    zone: internal
    state: enabled

Mục tiêu của file playbook setup_application.yml này là cấu hình tường lửa cho group server về web. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ file playbook này ra thành những file có chức năng riêng biệt như file chỉ chưa định nghĩa biến, hay file chứa định nghĩa tasks. Trước khi cắt file playbook nhỏ gọn lại, ta cần tạo cấu trúc thư mục như sau để ansible nhận biết được các thành phần ta đã khai báo.

Ansible Playbook

Modules

1. File

Create Folder/File

- name: create folder
 file:
  path: /home/app/name-folder
  state: dicrectory

- name: create file
 file: 
  path: /home/app/file.rb
  state: touch

Link Folder/File - change ownership

- name: Create a symbolic link
 file:
  src: /file/to/link/to
  dest: /path/to/symlink
  state: link

- name: Change permisstion ownership
 file:
  path: /home/app/folder
  owner: app
  group: app

2. Copy

- name: Copy file with owner and permissions
 copy:
  src: /home/app/foo.conf
  dest: /etc/foo.conf
  owner: app
  group: app
  mode: '0644'

3. Template

- name: Template a file to /etc/files.conf
 template:
  src: /mytemplates/foo.j2
  dest: /etc/nginx/conf.d/default.conf
  owner: app
  group: app
  mode: '0644'

4. APT - Manages apt-packages

- name: Install nginx (state=present is optional)
 apt:
  name: nginx
  state: present

- name: Uninstall nginx
 apt:
  name: nginx
  state: absent

5. yum – Manages packages with the yum package manager

- name: install the latest version of Apache
 yum:
  name: httpd
  state: latest

- name: ensure a list of packages installed
 yum:
  name: "{{ packages }}"
 vars:
  packages:
  - httpd
  - httpd-tools

- name: remove the Apache package
 yum:
  name: httpd
  state: absent

- name: upgrade all packages
 yum:
  name: '*'
  state: latest

6. Git

- name: git clone https://abc.com
 git: repo=https://abc.com dest=/home/app/folder

7. Lineinfile

- name: Add a line to a file if the file does not exist, without passing regexp
 lineinfile:
  path: /home/app/etc/hosts
  line: 127.0.0.0 development.site
  create: yes

8. blockinfile – Insert/update/remove a text block surrounded by marker lines

- name: Insert/Update eth0 configuration stanza in /etc/network/interfaces
    (it might be better to copy files into /etc/network/interfaces.d/)
 blockinfile:
  path: /etc/network/interfaces
  block: |
   iface eth0 inet static
     address 192.0.2.23
     netmask 255.255.255.0

9. Shell

- name: Run a command that uses non-posix shell-isms (in this example /bin/sh doesn't handle redirection and wildcards together but bash does)
 shell: cat < /tmp/*txt
 args:
  executable: /bin/bash

10. Command

- name: return motd to registered var
 command: cat /etc/motd
 register: mymotd

11. stat – Retrieve file or file system status

- name: Ansible check versions {{ ruby_version }} exists.
 stat:
  path: "{{ rbenv_root }}/versions/{{ ruby_version }}"
 register: dir_version

- name: Install ruby {{ ruby_version }}
 command: sudo -iu {{ user }} rbenv install {{ ruby_version }}
 when: dir_version.stat.exists == False 

================================================================================ 

- stat:
  path: /path/to/something
 register: sym

- debug:
  msg: "islnk isn't defined (path doesn't exist)"
 when: sym.stat.islnk is not defined

12. How to set and use sudo password for Ansible Vault

First update your inventory file as follows:

[cluster:vars]
k_ver="linux-image-4.13.0-26-generic"
ansible_user=vivek # ssh login user
ansible_become=yes # use sudo 
ansible_become_method=sudo 
ansible_become_pass='{{ my_cluser_sudo_pass }}'

[cluster]
www1
www2
www3
db1
db2
cache1
cache2
 • Next create a new encrypted data file named password.yml, run the following command:
ansible-vault create passwd.yml
 • Set the password for vault. After providing a password, the tool will start whatever editor you have defined with $EDITOR. Append the following
my_cluser_sudo_pass: your_sudo_password_for_remote_servers
 • Save and close the file in vi/vim. Finally run playbook as follows:
ansible-playbook -i inventory --ask-vault-pass --extra-vars '@passwd.yml' my.yml
 • How to edit my encrypted file again
ansible-vault edit passwd.yml
 • How to change password for my encrypted file
ansible-vault rekey passwd.yml

Summary

In short use following options for the ansible-playbook command with vault or without vault file:

 • -i inventory : Set path to your inventory file.
 • --ask-vault-pass : Ask for vault password
 • --extra-vars '@passwd.yml' – Set extra variable. In this case set path to vault file named passwd.yml.
 • --ask-become-pass : Ask for sudo password

Directiory Layout

Best Practices

production        # inventory file for production servers
staging          # inventory file for staging environment

group_vars/
  group1.yml       # here we assign variables to particular groups
  group2.yml
host_vars/
  hostname1.yml     # here we assign variables to particular systems
  hostname2.yml

library/         # if any custom modules, put them here (optional)
module_utils/       # if any custom module_utils to support modules, put them here (optional)
filter_plugins/      # if any custom filter plugins, put them here (optional)

site.yml         # master playbook
webservers.yml      # playbook for webserver tier
dbservers.yml       # playbook for dbserver tier

roles/
  common/     # this hierarchy represents a "role"
   tasks/     #
    main.yml   # <-- tasks file can include smaller files if warranted
  handlers/     #
    main.yml   # <-- handlers file
  templates/    # <-- files for use with the template resource
    ntp.conf.j2  # <------- templates end in .j2
  files/      #
    bar.txt    # <-- files for use with the copy resource
    foo.sh    # <-- script files for use with the script resource
  vars/       #
    main.yml   # <-- variables associated with this role
  defaults/     #
    main.yml   # <-- default lower priority variables for this role
  meta/       #
    main.yml   # <-- role dependencies
  library/     # roles can also include custom modules
  module_utils/   # roles can also include custom module_utils
  lookup_plugins/  # or other types of plugins, like lookup in this case

  webtier/       # same kind of structure as "common" was above, done for the webtier role
  monitoring/      # ""
  fooapp/        # ""
Alternative Directory Layout

NOTE

4.1.1. Inventory Parameters

 • Là các tùy chọn đi kèm với các server, được cấu hình trong file inventory: /etc/ansible/hosts

 • Note: Ansible 2.0 has deprecated the “ssh” from: ansible_ssh_user, ansible_ssh_host, and ansible_ssh_port to become ansible_user, ansible_host, and ansible_port.

Tên Ý nghĩa
ansible_connection Connection type to the host. This can be the name of any of ansible’s connection plugins. SSH protocol types are smart, ssh or paramiko. The default is smart. Non-SSH based types are described in the next section.
ansible_host The name of the host to connect to, if different from the alias you wish to give to it.
ansible_port The ssh port number, if not 22
ansible_user The default ssh user name to use.
ansible_ssh_pass The ssh password to use (this is insecure, we strongly recommend using --ask-pass or SSH keys)
ansible_ssh_private_key_file Private key file used by ssh. Useful if using multiple keys and you don’t want to use SSH agent.
ansible_ssh_common_args This setting is always appended to the default command line for sftp, scp, and ssh. Useful to configure a ProxyCommand for a certain host (or group).
ansible_sftp_extra_args This setting is always appended to the default sftp command line.
ansible_scp_extra_args This setting is always appended to the default scp command line.
ansible_ssh_extra_args This setting is always appended to the default ssh command line.
ansible_ssh_pipelining Determines whether or not to use SSH pipelining. This can override the pipelining setting in ansible.cfg.
ansible_become Equivalent to ansible_sudo or ansible_su, allows to force privilege escalation
ansible_become_method Allows to set privilege escalation method
ansible_become_user Equivalent to ansible_sudo_user or ansible_su_user, allows to set the user you become through privilege escalation
ansible_become_pass Equivalent to ansible_sudo_pass or ansible_su_pass, allows you to set the privilege escalation password
ansible_shell_type The shell type of the target system. You should not use this setting unless you have set the ansible_shell_executable to a non-Bourne (sh) compatible shell. By default commands are formatted using sh-style syntax. Setting this to csh or fish will cause commands executed on target systems to follow those shell’s syntax instead.
ansible_python_interpreter The target host python path. This is useful for systems with more than one Python or not located at /usr/bin/python such as *BSD, or where /usr/bin/python is not a 2.X series Python. We do not use the /usr/bin/env mechanism as that requires the remote user’s path to be set right and also assumes the python executable is named python, where the executable might be named something like python2.6.
ansible_*_interpreter Works for anything such as ruby or perl and works just like ansible_python_interpreter. This replaces shebang of modules which will run on that host.
ansible_shell_executable This sets the shell the ansible controller will use on the target machine, overrides executable in ansible.cfg which defaults to /bin/sh. You should really only change it if is not possible to use /bin/sh (i.e. /bin/sh is not installed on the target machine or cannot be run from sudo.).

4.1.2 Iventory Dynamic

4.2 ansible.cfg

ansible.cfg in the current working directory, .ansible.cfg in the home directory or /etc/ansible/ansible.cfg, whichever it finds first

 • Nội dung mặc định của file ansible.cfg: https://raw.githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/examples/ansible.cfg

 • Một số thiết lập trong thẻ [defaults]:

Tên Ý nghĩa
action_plugins Actions are pieces of code in ansible that enable things like module execution, templating, and so forth.action_plugins = ~/.ansible/plugins/action_plugins/:/usr/share/ansible_plugins/action_plugins
ansible_managed Ansible-managed is a string that can be inserted into files written by Ansible’s config templating system, if you use a string like: {{ ansible_managed }}
ask_pass This controls whether an Ansible playbook should prompt for a password by default. The default behavior is no: ask_pass=True
ask_sudo_pass Similar to ask_pass, this controls whether an Ansible playbook should prompt for a sudo password by default when sudoing. The default behavior is also no: ask_sudo_pass=True
ask_vault_pass This controls whether an Ansible playbook should prompt for the vault password by default. The default behavior is no:ask_vault_pass=True
inventory This is the default location of the inventory file, script, or directory that Ansible will use to determine what hosts it has available to talk to: inventory = /etc/ansible/hosts
library This is the default location Ansible looks to find modules:library = /usr/share/ansible
local_tmp When Ansible gets ready to send a module to a remote machine it usually has to add a few things to the module: Some boilerplate code, the module’s parameters, and a few constants from the config file. This combination of things gets stored in a temporary file until ansible exits and cleans up after itself. The default location is a subdirectory of the user’s home directory. If you’d like to change that, you can do so by altering this setting:local_tmp = $HOME/.ansible/tmp
log_path If present and configured in ansible.cfg, Ansible will log information about executions at the designated location. Be sure the user running Ansible has permissions on the logfile:log_path=/var/log/ansible.log
private_key_file If you are using a pem file to authenticate with machines rather than SSH agent or passwords, you can set the default value here to avoid re-specifying --private-key with every invocation:private_key_file=/path/to/file.pem
remote_port This sets the default SSH port on all of your systems, for systems that didn’t specify an alternative value in inventory. The default is the standard 22:remote_port = 22
remote_tmp Ansible works by transferring modules to your remote machines, running them, and then cleaning up after itself. In some cases, you may not wish to use the default location and would like to change the path. You can do so by altering this setting:remote_tmp = $HOME/.ansible/tmp
remote_user This is the default username ansible will connect as for /usr/bin/ansible-playbook. Note that /usr/bin/ansible will always default to the current user if this is not defined:remote_user = root
timeout This is the default SSH timeout to use on connection attempts:timeout = 10
sudo_exe If using an alternative sudo implementation on remote machines, the path to sudo can be replaced here provided the sudo implementation is matching CLI flags with the standard sudo:sudo_exe=sudo
sudo_user This is the default user to sudo to if --sudo-user is not specified or ‘sudo_user’ is not specified in an Ansible playbook. The default is the most logical: ‘root’:sudo_user=root
become The equivalent of adding sudo: or su: to a play or task, set to true/yes to activate privilege escalation. The default behavior is no:become=True
become_user The equivalent to ansible_sudo_user or ansible_su_user, allows to set the user you become through privilege escalation. The default is ‘root’:become_user=root
become_ask_pass Ask for privilege escalation password, the default is False:become_ask_pass=True

Các thiết lập khác tham khảo tại đây

Playbook chuẩn

production        # inventory file for production servers 
stage           # inventory file for stage environment

group_vars/ 
  group1         # here we assign variables to particular groups
  group2         # ""
host_vars/ 
  hostname1       # if systems need specific variables, put them here
  hostname2       # ""

library/         # if any custom modules, put them here (optional) 
filter_plugins/      # if any custom filter plugins, put them here (optional)

site.yml         # master playbook 
webservers.yml      # playbook for webserver tier 
dbservers.yml       # playbook for dbserver tier

roles/ 
  common/        # this hierarchy represents a "role"
    tasks/      #
      main.yml   # <-- tasks file can include smaller files if warranted
    handlers/     #
      main.yml   # <-- handlers file
    templates/    # <-- files for use with the template resource
      ntp.conf.j2  # <------- templates end in .j2
    files/      #
      bar.txt    # <-- files for use with the copy resource
      foo.sh    # <-- script files for use with the script resource
    vars/       #
      main.yml   # <-- variables associated with this role
    defaults/     #
      main.yml   # <-- default lower priority variables for this role
    meta/       #
      main.yml   # <-- role dependencies

  webtier/       # same kind of structure as "common" was above, done for the webtier role
  monitoring/      # ""
  fooapp/        # ""

Trong đó:

 • production: giống file /etc/ansible/hosts, liệt kê group, host
 • group_vars/*: đặt các biến chung cho cùng 1 nhóm, ví dụ [webservers] có biến listen_port: 80
 • host_vars/*: đặt các biến riêng cho từng host
 • roles/*: đặt các role, ví dụ các host trong [webservers] gọi đến role webtier