Skip to content

Hướng dẫn cài đặt Kubernetes Cluster với Kubespray

Kubernetes là một phần mềm mã nguồn mở, có vai trò là một Container Orchestration, tức là một hệ quản trị các Container và các thành phần khác liên quan. Nó tương đương với Docker Swarm nhưng có nhiều tính năng ưu việt và mạnh mẽ hơn.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một hệ thống Kubernetes Cluster bằng Kubespray với đầy đủ các thành phần giống như một hệ thống Product. Chúng ta sẽ xây dựng hệ thống Kubernetes Cluster gồm 03 node Master, 03 node Worker và các hệ thống phụ trợ như LoadBalancer Api-Server, LoadBalancer ingress

Kuberspray là gì ?

Kubespray là một công cụ cài đặt cụm Kubernetes chuẩn. Được cộng đồng Kubernetes khuyến khích sử dụng. Đây không phải là tool hay phần mềm gì đặc biệt, nó không giống như Rancher RKE. Phần mềm RKE là viết tool và dùng các file config để deploy lên thì kubespray được viết bằng Ansible PlaybookVagrant là chính.

Cách thức hoạt động thì nó được viết bằng Ansible Playbook. Nhìn qua bộ Playbook thực sự là khổng lồ và nhiều task, so với "hard way" cài đặt bằng kubeadm thì Kubespray cài đặt cũng tương tự sử dụng kubeadm nhưng chỉ cần chạy ansible-playbook là nó sẽ tự làm cho mình hết toàn bộ. Kể cả các phần trong Requirement của Kubernetes như disable, swap, bật mod netfilter, cài đặt Docker, containerd, khởi tạo node, join node, thêm, sửa xóa node. Đều được tự động hoàn toàn. Cấu hình cài đặt cụm bằng các variable trong Ansible groups_vars. Cần thông số gì thì set trong thư mục này là xong, hỗ trợ cài đặt luôn tất cả các CNI, CSI tự động, chỉ định được runtime mong muốn từ crio, containerd, dockerd. Nếu cài mới OS và chạy Ansible Kubespray gần như là cài chuẩn xác giống như "hard way" là dùng kubeadm trực tiếp.

So sánh với kubeadm thì mình đánh giá Kubespray dễ sử dụng hơn. So với RKE thì RKE sử dụng các image tùy chỉnh 100%, tool cũng tự viết nhưng nhanh hơn, image nhẹ hơn. Nhưng độ ổn định thì chưa khẳng định được vì nó tùy biến quá nhiều. Sau khi dùng đủ các tool thì mình sẽ sử dụng Kubespray trên môi trường On-premise, bare-metal. Thời gian chạy Kubespray để khởi tạo Cluster15 - 20 phút, theo mình đánh giá là khá nhanh.

Chuẩn bị

Chuẩn bị 08 máy chủ trên vCloud của Vinahost (là các VM chạy Ubuntu 20.04), cụ thể như sau:

 • Master, Worker: 2 CPU, 4G RAM
 • Kubespray: 1 CPU, 1G RAM
 • LoadBalancer: 2 CPU, 2G RAM

Kubespray

Các máy chủ trên cần thực hiện các bước cầu hình ban đầu như sau:

 • Tạo Security Group, các máy chủ sẽ dùng chung Security Group này để có thể giao tiếp được với nhau và bên ngoài dựa trên các rule

Kubespray

 • Tạo EIP cho máy chủ LoadBlancer và máy chủ Kubespray để có thể kết nối từ internet đến 2 máy chủ này

Kubespray

 • Tạo 6 máy chủ cho các node Kubernetes cluster, cài đặt Ubuntu 20.04, lưu ý cần add ssh-key khi tạo máy chủ để đỡ phải copy ssh-key lên từng máy chủ

Kubespray

 • Tạo thêm 2 máy chủ cho KubesprayLoadBalancer và gắn EIP đã tạo cho 2 máy chủ này

Kubespray

Bắt đầu cấu hình

Cài đặt Haporxy

Phần nàyy sẽ thực hiện trên máy chủ LoadBalancer, máy chủ này sẽ nhận các yêu cầu từ bên ngoài và chuyển các yêu cầu đó đến các node của Kubernetes Cluster

apt install --no-install-recommends software-properties-common
add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-2.4 -y
apt update -y
apt install haproxy=2.4.\*
Sau khi cài đặt xong, các bạn tiến hành chỉnh thêm đoạn cấu hình LoadBlancer sau:
# LoadBalancer api-server
frontend k8s-api
  bind 0.0.0.0:16443
  mode tcp
  option tcplog
  default_backend k8s-api

backend k8s-api
  mode tcp
  option tcp-check
  balance roundrobin
  default-server inter 10s downinter 5s rise 2 fall 2 slowstart 60s maxconn 250 maxqueue 256 weight 100
    server master01 172.31.0.5:6443 check
    server master02 172.31.0.6:6443 check
    server master03 172.31.0.7:6443 check

# LoadBalancer nginx ingress
frontend k8s-ingress-https
  bind 0.0.0.0:443
  mode tcp
  option tcplog
  default_backend k8s-ingress-https

backend k8s-ingress-https
  mode tcp
  option tcp-check
  balance roundrobin
  default-server inter 10s downinter 5s rise 2 fall 2 slowstart 60s maxconn 250 maxqueue 256 weight 100
    server worker01 172.31.0.8:443 check
    server worker02 172.31.0.9:443 check
    server worker03 172.31.0.10:443 check

frontend k8s-ingress-http
  bind 0.0.0.0:80
  mode tcp
  option tcplog
  default_backend k8s-ingress-http

backend k8s-ingress-http
  mode tcp
  option tcp-check
  balance roundrobin
  default-server inter 10s downinter 5s rise 2 fall 2 slowstart 60s maxconn 250 maxqueue 256 weight 100
    server worker01 172.31.0.8:80 check
    server worker02 172.31.0.9:80 check
    server worker03 172.31.0.10:80 check
Lưu lại và restart haproxy
systemc restart haproxy

Vậy là đã cấu hình xong trên máy chủ LoadBalancer

Chỉnh sửa cấu hình cho Kubernetes cluster

Trong phần này sẽ thực hiện trên server Kubespray

Trước tiên, cần download Kubespray, lưu ý download đúng phiên bản bạn cần, Trong phần này mình cài kubernetes version v1.26.5 nên sẽ download kuberpay phiên bản release-2.21

git clone https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray.git --branch release-2.21

Lúc này kubespray sẽ được tải về máy tại thư mục /root/kubespray. Bạn cần cài đặt các thành phần cần thiểt cho kubespray:

apt install python3 python3-pip -y
cd /root/kubespray
pip3 install -r requirements.txt

Tiếp theo - tạo thư mục chứa thông tin cấu hình Kubernetes Cluster từ bộ mẫu của kubespray và tạo file host.yaml

cp -rf inventory/sample inventory/mycluster
cd /root/kubespray/inventory/mycluster
vi host.yaml

Nội dung file host.yaml cụ thể như bên dưới. Cần chỉnh sửa nội dung file này theo đúng IP của các node sẽ cài Kubernetes

all:
 hosts:
  master01:
   ansible_host: 172.31.0.5
   ip: 172.31.0.5
   access_ip: 172.31.0.5
  master02:
   ansible_host: 172.31.0.6
   ip: 172.31.0.6
   access_ip: 172.31.0.6
  master03:
   ansible_host: 172.31.0.7
   ip: 172.31.0.7
   access_ip: 172.31.0.7
  worker01:
   ansible_host: 172.31.0.8
   ip: 172.31.0.8
   access_ip: 172.31.0.8
  worker02:
   ansible_host: 172.31.0.9
   ip: 172.31.0.9
   access_ip: 172.31.0.9
  worker03:
   ansible_host: 172.31.0.10
   ip: 172.31.0.10
   access_ip: 172.31.0.10
 children:
  kube_control_plane:
   hosts:
    master01:
    master02:
    master03:
  kube_node:
   hosts:
    worker01:
    worker02:
    worker03:
  etcd:
   hosts:
    master01:
    master02:
    master03:
  k8s_cluster:
   children:
    kube_control_plane:
    kube_node:
  calico_rr:
   hosts: {}
 • kube_control_plane là các node sẽ chạy với role kube_control_plane

 • kube_node là các node chạy role worker

 • etcd là các node sẽ chạy etcd, thường chọn là các node master luôn dù không bắt buộc

Tiếp đến nếu muốn đổi CNI (network plugin của Kubernetes) thì sửa file config sau:

inventory/mycluster/group_vars/k8s_cluster/k8s-cluster.yml

Có thể chọn các network plugin sau: cilium, calico, kube-ovn, weave hoặc flannel

Ví dụ sử dụng network plugin flannel:

kube_network_plugin: flannel

Bình thường tới đây là có thể cài đặt một Kubernetes cluster rồi, nhưng trong bài này mình sẽ cài đặt thêm nginx ingress và cấu hình LoadBlancer bên ngoài cho api-server

Để cài đặt thêm nginx ingress cần chỉnh sửa file cấu hình group_vars/k8s_cluster/addons.yml:

Tìm kiếm dến Nginx ingress controller deployment, bỏ comment đoạn cấu hình nginx ingress và sửa tham số sau:

ingress_nginx_enabled: false

thành

ingress_nginx_enabled: true

Đoạn cấu hình nginx ingress sau khi chỉnh sửa như sau:

# Nginx ingress controller deployment
ingress_nginx_enabled: true
# ingress_nginx_host_network: false
ingress_publish_status_address: ""
ingress_nginx_nodeselector:
 kubernetes.io/os: "linux"
ingress_nginx_tolerations:
 - key: "node-role.kubernetes.io/master"
  operator: "Equal"
  value: ""
  effect: "NoSchedule"
 - key: "node-role.kubernetes.io/control-plane"
  operator: "Equal"
  value: ""
  effect: "NoSchedule"
ingress_nginx_namespace: "ingress-nginx"
ingress_nginx_insecure_port: 80
ingress_nginx_secure_port: 443
ingress_nginx_configmap:
 map-hash-bucket-size: "128"
 ssl-protocols: "TLSv1.2 TLSv1.3"
ingress_nginx_configmap_tcp_services:
 9000: "default/example-go:8080"
ingress_nginx_configmap_udp_services:
 53: "kube-system/coredns:53"
ingress_nginx_extra_args:
 - --default-ssl-certificate=default/foo-tls
ingress_nginx_termination_grace_period_seconds: 300
ingress_nginx_class: nginx

Tiếp theo, LoadBalancer cho Api-server

Để cấu hình LoadBlancer cho Api-server, mở file group_vars/all/all.yaml và chỉnh sửa các thông số sau:

## External LB example config
apiserver_loadbalancer_domain_name: "api-server.nametest.tech" # LB domain
loadbalancer_apiserver:
 address: 172.31.0.13  # ip của VM Load Balancer
 port: 16443      # port nhận traffic của api-server trên VM Load Babancer

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa cấu hình cho Kubernetes cluster, ta bắt đầu kiểm tra lại cấu hình SSH tới các node với cặp ssh-key đã add trong lúc tạo VM

Ví dụ, thử thực thi lệnh sau khi ssh vào master01, nếu chưa thể kết nối được với các node cần add lại ssh-key lên tất cả các node

root@security:~/kubespray/inventory/mycluster# ssh [email protected] ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UP group default qlen 1000
  link/ether fa:00:b5:37:02:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.31.0.5/24 brd 172.31.0.255 scope global ens3
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::f800:b5ff:fe37:200/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@security:~/kubespray/inventory/mycluster# 

Sau khi kiểm tra kết nối đến các node, ta bắt đầu chạy lệnh để tạo Kubernetes Cluster

ansible-playbook -i inventory/mycluster/hosts.yaml --private-key /root/.ssh/id_rsa cluster.yml
Trong bước này ansible kết nối đến các node bằng SSH và cài đặt Kubernetes, cài đặt nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào tốc độ internet

Kết quả hoàn thành cài đặt sẽ như sau:

Kubespray

Giờ kiểm tra thành quả cài đặt, lưu ý sau khi cài đặt thì kubectl chỉ có trên các node master và các có thể lấy thông tin kubectl config tại /etc/kubernetes/admin.conf

Kubespray

Triển khai một ứng dụng web

Triển khai một ứng dụng web trên Kubernetes Cluster và truy cập từ bên ngoài

Trong bài này mình sẽ triển khai một ứng dụng web bằng file manifest, có nội dung mặc định là trang "Welcome to nginx!"

Tạo file manifest nginx-test.yaml có nội dung như sau:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
 name: nginx-test-service
 labels:
  app: nginx-test
spec:
 ports:
 - port: 80
  protocol: TCP
  targetPort: 80
 selector:
  app: nginx-test
 sessionAffinity: None
 type: NodePort
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
 labels:
  app: nginx-test
 name: nginx-test-depployment
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-test
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx-test    
  spec:
   containers:
   - image: nginx:latest
    name: nginx-test
    ports:
    - containerPort: 80
     protocol: TCP
Trong file này mình triển khai một pod nginx và một service , cài đặt lên Kubernetes cluster với lệnh kubectl.

kubectl apply -f nginx-test.yaml
Sau khi cài đặt, sử dụng lệnh sau để kiểm tra pod nginx đã được cài đặt thành công hay chưa:
kubectl get pod
Kubespray

Kiểm tra service vừa tạo

kubectl get svc

Kubespray

Tạo và triển khai Ingress với manifest file nginx-test-ingress.yaml , chuyển hướng truy vấn vào ứng dụng trên khi truy cập bằng tên miền test.nametest.tech với giao thức http. Khi truy cập ingress sẽ chuyển hướng đến service của ứng dụng web dã tạo trước đó.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
 name: ingress-test
spec:

 rules:
 - host: test.nametest.tech
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service: 
      name: nginx-test-service
      port:
       number: 80
kubectl appy -f nginx-test-ingress.yaml
Kiểm tra ingress vừa tạo

Kubespray

Vậy là xong phần triển khai ứng dụng web lên cụm Kubernetes, bắt đầu trỏ tên miền đến IP của máy chủ LoadBalancer để truy cập ứng dụng web vừa triển khai.

Và đây là kết quả truy cập địa chỉ test.nametest.tech trên trình duyệt

Kubespray

Tham khảo