Skip to content

Helm là gì ?

Helm là một công cụ quản lý gói cho Kubernetes. Nó cho phép bạn quản lý các gói Kubernetes, được gọi là chart, một cách có thể quản lý. Helm chart là các kho lưu trữ mã nguồn cho các ứng dụng Kubernetes, bao gồm tất cả các tài nguyên cần thiết để chạy ứng dụng, chẳng hạn như các pod, dịch vụ, bộ cân bằng tải và tài nguyên khác.

Helm được thiết kế để đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và cập nhật các ứng dụng Kubernetes. Nó cung cấp một giao diện dòng lệnh cho phép bạn triển khai các chart, quản lý các phiên bản của các chart và cập nhật các ứng dụng. Helm cũng cung cấp một kho lưu trữ trực tuyến cho các chart có thể được sử dụng để triển khai các ứng dụng phổ biến.

Helm được viết bằng Go và được phát hành theo giấy phép Apache 2.0. Nó là một công cụ phổ biến và được sử dụng bởi nhiều công ty, bao gồm Google, AmazonMicrosoft.

Dưới đây là một số tính năng của Helm:

 • Quản lý gói: Helm cho phép bạn quản lý các gói Kubernetes bằng cách sử dụng các charts. Charts là các tệp cấu hình có thể được sử dụng để tạo các cài đặt Kubernetes hoàn chỉnh.

 • Tùy chỉnh: Helm cho phép bạn tùy chỉnh các charts của mình bằng cách chỉ định các biến môi trường và các tùy chọn cài đặt khác.

 • Phân phối: Helm cho phép bạn phân phối các charts của mình cho các nhóm người dùng khác bằng cách sử dụng kho lưu trữ Helm.

 • Tích hợp: Helm có thể được tích hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như Jenkins và Travis CI, để tự động hóa quá trình phát triển và triển khai Kubernetes.

Các khái niệm

 • Chart: tập hợp file YAML template, đây là các file khai báo các source cần thiết để khởi tạo 1 ứng dụng. VD: Triển khai WordPress trên k8s cần các Image Docker như Source code, database, thì Helm sẽ tổ chức các Image cần thiết để khởi tạo ra ứng dụng.

 • Config: nằm trong file values.yml, chứa nhưng khai báo về Image sử dụng, các biến môi trường, các Secret cần thiết để từ Template Helm khởi tạo ra services hoàn chỉnh (VD: Ingress, Deployment, ….)

 • Release: là một version của K8s application đang chạy dựa trên Chart và kết hợp với một Config cụ thể.

 • Repositories: Helm Charts có thể được publish thông qua nhiều repo khác nhau. Nó có thể là những private repo chỉ dùng trong nội bộ công ty, hoặc public thông qua Helm Hub. Một số Chart có thể có nhiều phiên bản của từng công ty hoặc publisher khác nhau. Riêng những Chart trong repo Stable thì luôn phải đáp ứng được tiêu chí từ Technical Requirements của Helm.

Kiến trúc

Helm sử dụng kiến trúc client-server gồm:

 • Client CLI: cung cấp cho developer sử dụng nó một command-line interface (CLI) để làm việc với Charts, Config, Release, Repositories. Helm Client sẽ tương tác với Tiller Server, để thực hiện các hành động khác nhau như install, upgraderollback với những Charts, Release.

 • Tiller Server: Server nằm trong Kubernetes cluster, tương tác với Helm Client và giao tiếp Kubernetes API server. Từ đó, Helm có thể dễ dàng quản lý Kubernetes với các tác vụ như install, upgrade, queryremove đối với Kubernetes resources.

Cấu trúc của một Helm Package

[root@master1181 apache]# tree
.
├── charts
│  └── common
│    ├── Chart.yaml
│    ├── README.md
│    ├── templates
│    │  ├── _affinities.tpl
│    │  ├── _capabilities.tpl
│    │  ├── _errors.tpl
│    │  ├── _images.tpl
│    │  ├── _labels.tpl
│    │  ├── _names.tpl
│    │  ├── _secrets.tpl
│    │  ├── _storage.tpl
│    │  ├── _tplvalues.tpl
│    │  ├── _utils.tpl
│    │  ├── _validations.tpl
│    │  └── _warnings.tpl
│    └── values.yaml
├── Chart.yaml
├── ci
│  └── ct-values.yaml
├── files
│  ├── README.md
│  └── vhosts
│    └── README.md
├── README.md
├── requirements.lock
├── requirements.yaml
├── templates
│  ├── configmap-vhosts.yaml
│  ├── configmap.yaml
│  ├── deployment.yaml
│  ├── _helpers.tpl
│  ├── ingress.yaml
│  ├── NOTES.txt
│  └── svc.yaml
├── values.schema.json
└── values.yaml

7 directories, 31 files

Vai trò của các file và thư mục như sau:

 • charts: những chart phụ thuộc có thể để vào đây tuy nhiên vẫn nên dùng requirements.yaml để link các chart phụ thuộc linh động hơn.
 • templates: chứa những template file để khi kết hợp với các biến config (từ values.yaml và command-line) tạo thành các manifest file cho Kubernetes. Lưu ý: template file sử dụng format của ngôn ngữ lập trình Go.
 • Chart.yaml: yaml file chứa các thông tin liên quan đến định nghĩa Chart như tên, version, …
 • LICENSE/: license cho việc sử dụng Chart.
 • README.md: miêu tả thông tin và cách sử dụng Chart tương tự README.md trong các project trên Github.
 • requirements.yaml: yaml file chứa danh sách các link của các chart phụ thuộc.
 • values.yaml: yaml file chứa các biến config mặc định cho Chart.

Cài đặt Helm CLI

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 | bash

Kiểm tra version

helm version --short

Tải các kho lưu trữ Chart

helm repo add stable https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/
helm search repo stable

Kết quả như hình:

Helm Chart

Như các bạn thấy rất nhiều repo stable để cài đặt.

Deploy Nginx với Helm

Để đảm bảo đã có đủ các repo stable có sẵn chúng ta sẽ chạy lệnh sau

helm repo update

Helm Chart

Tìm kiếm repo Nginx

helm search repo nginx

Helm Chart

Ở trên chúng ta có thể sử dụng nginx-ingress được config tích hợp sẵn với kubernetes. Đến đoạn này mình chỉ giới thiệu qua vì mình ko dùng nginx-ingress của helm stable. Cài đặt nginx-ingress thông tin chi tiết thêm tại đây

helm install demo stable/nginx-ingress

Chúng ta muốn xóa nginx-ingress với helm

helm uninstall demo

Tự tạo chart nginx cho riêng mình và deploy chúng

create chart

chúng ta sẽ có 1 cấu trúc thư mục như sau

/example-project
  /Chart.yaml # mô tả của chart
  /values.yaml # các giá trị mặc định, chúng ta có thể thay đổi trong khi cài đặt hay nâng cấp project của chúng ta
  /charts/ # subcharts
  /templates/ # template file

Bằng việc chạy lệnh

helm create example-project

Helm Chart

Tùy chỉnh lại

Trước khi tùy chỉnh chúng ta sẽ xem xét qua các nội dung của file ở phần templates chúng ta có các file như:

 • deployment.yaml deployment với kubernetes
 • _helpers.tpl mẫu có sẵn có thể tái sử dụng trong chart
 • ingress.yaml liệt kê triển khai các quyền để ứng dụng của bạn truy cập được kubernetes
 • serviceaccount.yaml tạo tài khoản cho service mình dùng
 • service.yaml triển khai các deployment với các service
 • tests/ thư mục chứa các testing về chart

Chúng ta sẽ tự tạo chart từ đầu và chúng ta sẽ xóa các mục sau:

rm -rf example-project/templates/
rm -rf example-project/Chart.yaml
rm -rf example-project/values.yaml

Tiếp theo chúng ta sẽ mô tả chart theo ý mình thích

cat <<EoF > example-project/Chart.yaml
apiVersion: v2
name: example-project
description: A Helm chart for Kubernetes Microservices application
version: 0.1.0
appVersion: 1.0
EoF

Sau đó, chúng ta sẽ tạo các deployment và service đơn giản bên trong templates

#tạo subfolders
mkdir -p example-project/templates/deployment
mkdir -p example-project/templates/service

Có 1 chút khác biệt so với deployment thông thường là có config {{ .Values.replicas }} hay {{ .Values.hello.image }}:{{ .Values.version }} được maping đến values.yaml sẽ khai báo sau

Tạo file: templates/deployment/coffee-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: coffee
spec:
replicas: {{ .Values.replicas }}
selector:
  matchLabels:
  app: coffee
template:
  metadata:
  labels:
    app: coffee
  spec:
  containers:
  - name: coffee
    image: {{ .Values.hello.image }}:{{ .Values.version }}
    ports:
    - containerPort: 80

Tạo file: templates/service/coffee-service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: coffee-svc
spec:
ports:
- port: 80
  targetPort: 80
  protocol: TCP
  name: http
selector:
  app: coffee

Tạo file values.yaml

cat <<EoF > example-project/values.yaml
# Default values for example-project.
# This is a YAML-formatted file.
# Declare variables to be passed into your templates.

# Release-wide Values
replicas: 3
version: 'plain-text'

# Service Specific Values
hello:
image: nginxdemos/hello
EoF

Deploy example-project Chart

Trước khi deployment chúng ta sẽ kiểm tra Chart để xác nhận các config của chúng ta là chính xác

helm install --debug --dry-run example-project example-project

Helm Chart

Chúng ta sẽ deploy

helm install example-project example-project

Chúng ta kiểm tra các status của svc,deployment,pod

kubectl get svc,po,deploy

Chúng ta sẽ test thử nội dung cuả nginx này

kubectl describe svc coffee-svc

Helm Chart

#chúng ta có 3 cái pods khác nhau, truy cập thử 1 cái
curl 10.244.1.16:80

Helm Chart

Lợi ích của việc sử dụng helm qua ví dụ minh họa

Giả sử chúng ta update example-project của chúng ta với image không tồn tại vì 1 lý do nào đó thành nginxdemos/hello-non-existing và cập nhật phiên bản mới của project của chúng ta

helm upgrade example-project example-project

Helm Chart

Kubernetes sẽ tạo pod khác với image mới đó nhưng có lỗi là ImagePullBackOff. Vậy chúng ta phải Rollback lại phiên bản

Helm Chart

helm history example-project

Helm Chart

Rollback:

helm rollback example-project 1

lỗi không còn nữa

Helm Chart

Xóa example-project

Việc uninstall cũng nhanh không kém cạnh. Chúng ta không cần phải chạy 1 số câu lệnh lần lượt để delete svc, deployment, ingress, secret để xóa, mọi thứ chỉ 1 câu lệnh

helm uninstall example-project

Một số lợi ích của việc sử dụng Helm

 • Quản lý các ứng dụng Kubernetes của bạn theo cách có cấu trúc và có thể mở rộng: Helm sử dụng các gói, được gọi là chart, để mô tả ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn quản lý các ứng dụng của mình một cách có tổ chức và dễ dàng hơn.

 • Cài đặt các biểu đồ từ các kho lưu trữ: Helm cho phép bạn cài đặt các biểu đồ từ các kho lưu trữ. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi cài đặt các ứng dụng mới.

 • Tùy chỉnh các biểu đồ: Helm cho phép bạn tùy chỉnh các biểu đồ. Điều này giúp bạn phù hợp các biểu đồ với nhu cầu cụ thể của mình.

 • Tạo các biểu đồ mới: Helm cho phép bạn tạo các biểu đồ mới. Điều này giúp bạn dễ dàng chia sẻ các ứng dụng của mình với người khác.

 • Quản lý các phiên bản của các ứng dụng của bạn: Helm cho phép bạn quản lý các phiên bản của các ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi các thay đổi đối với các ứng dụng của mình.

 • Theo dõi các ứng dụng của bạn: Helm cho phép bạn theo dõi các ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn đang chạy bình thường.

Tham khảo

 • https://github.com/helm/helm