Skip to content

Danh sách các Public DNS Server

Public DNS Server

Dưới đây là danh sách các Public DNS Server có thể sử dụng tại Việt Nam:

Danh sách DNS Server IPv4 quốc tế

 • Google Public DNS:

  Primary DNS: 8.8.8.8
  
  Secondary DNS: 8.8.4.4
  
 • Cloudflare Public DNS:

  Primary DNS: 1.1.1.1
  
  Secondary DNS: 1.0.0.1
  
 • OpenDNS Public DNS:

  Primary DNS: 208.67.222.222
  
  Secondary DNS: 208.67.220.220
  
 • Quad9 Public DNS:

  Primary DNS: 9.9.9.9
  
  Secondary DNS: 149.112.112.112
  
 • Verisign Public DNS:

  Primary DNS: 64.6.64.6
  
  Secondary DNS: 64.6.65.6
  
 • Comodo Secure DNS:

  Primary DNS: 8.26.56.26
  
  Secondary DNS: 8.20.247.20
  
 • Level3 DNS:

  Primary DNS: 209.244.0.4
  
  Secondary DNS: 209.244.0.5
  
 • DynDNS:

  Primary DNS: 216.146.35.35
  
  Secondary DNS: 208.67.222.222
  
 • Hurricane Electric Public DNS:

  Primary DNS: 4.2.2.1
  
  Secondary DNS: 4.2.2.2
  
 • DNS.Watch Public DNS:

  Primary DNS: 84.200.69.80
  
  Secondary DNS: 84.200.69.81
  
 • Control D

  Primary DNS: 76.76.2.0
  
  Secondary DNS: 76.76.10.0
  
 • OpenDNS Home

  Primary DNS: 208.67.222.222
  
  Secondary DNS: 208.67.220.220
  
 • CleanBrowsing

  Primary DNS: 185.228.168.9
  
  Secondary DNS: 185.228.169.9
  
 • Alternate DNS

  Primary DNS: 76.76.19.19
  
  Secondary DNS: 76.223.122.150
  
 • AdGuard DNS

  Primary DNS: 94.140.14.14
  
  Secondary DNS: 94.140.15.15
  

Danh sách DNS Server IPv4 Việt Nam

 • FPT Telecom:

  Primary DNS: 203.166.232.162
  
  Secondary DNS: 203.166.232.163
  
  Primary DNS: 203.170.0.1
  
  Secondary DNS: 203.170.0.2
  
 • Viettel:

  Primary DNS: 203.161.152.1
  
  Secondary DNS: 203.161.152.2
  
  Primary DNS: 203.161.128.1
  
  Secondary DNS: 203.161.128.2
  
 • VNPT:

  Primary DNS: 203.161.152.3
  
  Secondary DNS: 203.161.152.4
  
  Primary DNS: 203.167.3.1
  
  Secondary DNS: 203.167.3.2
  
 • CMC Telecom:

  Primary DNS: 203.161.152.5
  
  Secondary DNS: 203.161.152.6
  
  Primary DNS: 203.207.128.1
  
  Secondary DNS: 203.207.128.2
  
 • SCTV:

  Primary DNS: 203.161.152.7
  
  Secondary DNS: 203.161.152.8
  
 • VNPT VinaPhone:

  Primary DNS: 203.161.152.9
  
  Secondary DNS: 203.161.152.10
  
  Primary DNS: 203.167.3.3
  
  Secondary DNS: 203.167.3.4
  
 • VNPT MobiFone:

  Primary DNS: 203.161.152.11
  
  Secondary DNS: 203.161.152.12
  
  Primary DNS: 203.167.3.5
  
  Secondary DNS: 203.167.3.6
  
 • VNPT Gtel:

  Primary DNS: 203.161.152.13
  
  Secondary DNS: 203.161.152.14
  
 • VNPT NetViet:

  Primary DNS: 203.161.152.15
  
  Secondary DNS: 203.161.152.16
  
 • VNPT Vietnamobile:

  Primary DNS: 203.167.3.7
  
  Secondary DNS: 203.167.3.8
  

Danh sách DNS Server IPv6

 • Google DNS:

  Primary DNS: 2001:4860:4860::8888
  
  Secondary DNS: 2001:4860:4860::8844
  
 • Cloudflare DNS:

  Primary DNS: 2606:4700:4700::1111
  
  Secondary DNS: 2606:4700:4700::1001
  
 • OpenDNS:

  Primary DNS: 2620:119:35::35
  
  Secondary DNS: 2620:119:53::53
  
 • Quad9:

  Primary DNS: 2620:fe::fe
  
  Secondary DNS: 2620:fe::9e
  
 • Verisign:

  Primary DNS: 2620:119:33::33
  
  Secondary DNS: 2620:119:53::53
  
 • Comodo Secure DNS:

  Primary DNS: 2620:119:13::13
  
  Secondary DNS: 2620:119:14::14
  
 • Level3:

  Primary DNS: 2620:119:19::19
  
  Secondary DNS: 2620:119:20::20
  
 • Dyn:

  Primary DNS: 2620:119:39::39
  
  Secondary DNS: 2620:119:40::40
  
 • Hurricane Electric:

  Primary DNS: 2620:119:10::10
  
  Secondary DNS: 2620:119:11::11
  
 • Control D

  Primary DNS: 2606:1a40::
  
  Secondary DNS: 2606:1a40:1::
  
 • CleanBrowsing

  Primary DNS: 2a0d:2a00:1::2
  
  Secondary DNS: 2a0d:2a00:2::2
  
 • Alternate DNS

  Primary DNS: 2602:fcbc::ad
  
  Secondary DNS: 2602:fcbc:2::ad
  
 • AdGuard DNS

  Primary DNS: 2a10:50c0::ad1:ff
  
  Secondary DNS: 2a10:50c0::ad2:ff
  

Tổng kết

Các Public DNS Server này đều miễn phí và cung cấp tốc độ truy cập nhanh chóng, độ bảo mật cao và nhiều tính năng tùy chọn. Bạn có thể chọn một trong các DNS Server này để sử dụng thay cho DNS Server của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Để thay đổi DNS Server, bạn cần truy cập vào cài đặt mạng của máy tính hoặc router. Sau đó, tìm mục DNS Server và nhập địa chỉ IP của DNS Server mà bạn muốn sử dụng.